Forsvar for værnepligten

Af Jesper Holm Frederiksen 131

Diskussionen om værnepligt blussede atter op i dette forår efter forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen bedyrede, at han ønsker flere værnepligtige (http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-04-14-regeringen-laegger-op-til-at-udvide-vaernepligten-der-er-huller-i-forsvaret). Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti bakkede hurtigt op, mens udenrigsminister, Anders Samuelsen, i stedet følt sig kaldet til at gå i rette med sin ministerkollega og hævde, at vi ikke har brug for flere værnepligtige.

Uenigheden internt i regeringen lagde tilsyneladende låg på dén del af debatten, og derved undgik man også at skulle forholde sig til det faktum, at det ikke nytter meget at have mange flere værnepligtige, når der ganske enkelt ikke er en stor nok stående styrke til at kunne optage de mange rekrutter, der efterfølgende ville gøre tjeneste i Forsvaret. Der er i forvejen en bekymrende stor mangel på befalingsmænd og officerer, som ville skulle uddanne de værnepligtige, og der ville ligeledes være en stor udfordring i at facilitere de mange nye værnepligtsenheder, som følge af de seneste årtiers kasernelukninger. Vil man øge antallet af værnepligtige, vil det fornuftige være først være at genindføre mobiliseringshæren, så værnepligtssystemet igen vil kunne tjene den funktion, som den havde under den kolde krig; nemlig, at man i tilfælde af krig, havde et ganske betydeligt antal unge, våbenføre mænd, som havde gennemgået en grundlæggende militær uddannelse og funktionsuddannelse, og som derfor på kort tid ville kunne modtage supplerende uddannelse, blive udrustet og herefter indsat.

Debatten blev imidlertid i stedet startskuddet til en mere grundlæggende og principiel debat om værnepligtens nødvendighed, og den del af debatten blev indledt med et ualmindelig overfladisk, historieløst og banalt debatindlæg af et bestyrelsesmedlem i Liberal Alliances Ungdom (https://www.b.dk/kommentarer/vaernepligt-er-nytteloest-slaveri), hvori det hævedes, at “Værnepligten er et fortidslevn. Vi må erkende, at slaveri er en uetisk og nytteløs måde at bedrive forsvar på. Og så må vi spørge os selv, om et land overhovedet er værd at forsvare, hvis befolkningen ikke ønsker at gøre det frivilligt?”

Ser man bort fra den voldsomme relativering af noget så frygteligt som slaveri, må man hæfte sig ved den tydelige uvidenhed om, hvad værnepligten er, og hvilket formål, den har tjent og fremover bør tjene.
Det er især blandt de politiske ungdomsorganisationer, hvor den kraftigste modstand findes. Det kan man blandt andet se ved, at samtlige ungdomsorganisationer, med undtagelse af Konservativ Ungdom – naturligvis – og DFU, vil afskaffe værnepligten.
Begrundelserne for modstanden er i overvejende grad de samme, uanset om det drejer sig om de liberale ungdomsorganisationer eller de socialistiske af slagsen: man er principielt imod det at tvinge unge mænd i trøjen i en – i øjeblikket – fire måneders periode for at aftjene værnepligt. Derudover angives det, at man ønsker “en professionel hær”.

Begge begrundelser har nogle tydelige fejlslutninger og er i et vist omfang selvmodsigende, og det skal jeg redegøre for her. Jeg er selv soldat i Hæren, hvor jeg har gjort tjeneste i 7 år, og mine vurderinger i dette indlæg gør jeg på baggrund af de praktiske erfaringer, jeg har gjort mig igennem min karriere.

Den principielle modstand mod at tvinge våbenføre mænd over 18 år til ”med deres person at bidrage til Fædrelandets forsvar”(i form af værnepligt, red.), som Grundlovens paragraf 81 foreskriver, er naturligvis et ærligt synspunkt, men det er også aldeles inkonsekvent, medmindre man er benhård anarkoliberalist, og det er immervæk nok de færreste unge socialdemokrater, der har Statens afskaffelse øverst på dagsordenen. Skulle man overføre påstanden om, at man ikke vil tvinge nogen til noget, de ikke selv melder sig til, kan man overveje, om det også burde gælde for eksempelvis skatteopkrævning og undervisningspligt. Man benægter ikke nødvendigheden af, at staten opkræver skat fra borgerne, og de gavnlige effekter af, at samtlige borgere har modtaget 9 års obligatorisk undervisning, er der ligeledes enighed om. Derfor har man som borger pligt til at opfylde disse bud. Sådan er det også med værnepligt. Det er en pligt, fordi det er nødvendigt for Forsvaret og fordi, det er gavnligt for samfundet.

Som de fleste er klar over, er Forsvaret igennem de seneste år blevet påbudt at spare en ganske betydelig andel af sit driftsbudget, og den samlede årlige udgift til Forsvaret løber derfor op på små 18 mia. kroner (hvilket i øvrigt kun er halvt så meget, som det kræves af NATO). Udgifterne til opretholdelsen og gennemførelsen af værnepligten udgør ikke en betragtelig andel, men den fylder selvfølgelig en smule.

Til gengæld får vi i Forsvaret stor valuta for pengene, idet lønnen til de cirka 4000 værnepligtige soldater selvsagt er betydeligt lavere, end til fastansatte soldater (men til gengæld dobbelt så høj som SU, så for den enkelte værnepligtige er det som regel en gevaldig lønstigning), og værnepligtsenheder er ligeledes aldeles billige i drift, fordi soldaterne ikke skal have dyrt og avanceret materiel, men stort set bare skal have et gevær, en rygsæk og udrustning for at kunne gennemføre uddannelsen.

Men det, der er vigtigere end alle de økonomiske anliggender er, at værnepligten tjener som et centralt og afgørende element i uddannelsen af befalingsmænd og officerer i Hæren. Når man uddanner sig til sergent eller officer gør man under sine praktikophold tjeneste hos værnepligtsenheder, fordi det er i sådanne rammer, at man som fører i Hæren virkelig kan afprøve sin teoretiske viden fra hhv. Hærens Sergentskole og Officersskole.

Når man som befalingsmand eller officer er udnævnt og færdiguddannet, får man almindeligvis stilling i et værnepligtskompagni, hvor man i en periode af sin karriere kan dygtiggøre sig, og hvor ens overordnede kan vurdere ens evner som sergent eller officerer, inden man herefter får fast tjeneste i Hærens stående enheder.

Dermed er så godt som hele Hærens uddannelsessystem koncentreret omkring og med henblik på at træne og uddanne værnepligtige soldater, og det giver nyuddannede befalingsmænd og officerer et fremragende udgangspunkt og brugbare erfaringer, som de kan bruge i deres fortsatte karriere i Forsvaret.

Den enkelte rekrut får også nogle glimrende oplevelser med sig i bagagen ved at aftjene værnepligt i Hæren. Jeg var selv værnepligtig i Den Kongelige Livgarde, og jeg betragter det som et afgørende punkt i mit liv. Ikke kun fordi, jeg efterfølgende fortsatte i Hæren og gjorde karriere, men også fordi, man i sin tid som værnepligtig kommer ind i et arbejdsmiljø, man ikke oplever lignende i det civile liv; som soldat er man ikke på arbejde. Man t j e n e r . Man tjener sit land, sin Dronning, sin familie. Og man lever og kæmper for manden ved siden af.

Man bliver en del af fasttømret enhed, hvis overlevelse alene afhænger af enhedens individers evne til at samarbejde. Alt hvad du tidligere har hørt om samarbejde i “teams”, og hvad ved jeg, på civile arbejdspladser blegner i sammenligning. Her er din sidemand, din gruppe, din delingsfører dybt afhængig af dig, og du er dybt afhængig af dem. Man bliver brudt ned, som man aldrig er blevet det før, men man bliver bygget op igen, og det vokser man af – menneskeligt, socialt, ja, fysisk også, for den sags skyld.

Det er ualmindeligt givende for vores samfund, at vi har store dele af den unge mandlige befolkning, der har gennemført den samme uddannelse i en institution, der kan danne folk på en måde, som få andre steder kan: disciplin, opofrelse, respekt for autoriteter og sammenhold er dyder, man desværre sjældent oplever andre steder i samfundet, men det er værdier, der i den grad er bredt anvendelige og agtværdige for samfundet.

Værnepligtstjenesten i Danmark har nu godt ti år haft en varighed af blot 4 måneder (med visse undtagelser, f.eks. i Livgarden, 8 måneder, og Kongeskibet, 9 måneder), hvilket bestemt ikke er længe nok, men i et dygtigt kompagni kan man godt uddanne ganske hæderlige soldater på den tid – og den er der trods alt, værnepligten. Så man kan altid justere den efter behov.

Afskaffer man den derimod, vil man ikke opnå “en professionel hær”, som der ellers advokeres for blandt modstandere – tværtimod. Hæren ville lide alvorlige, og måske uoprettelige, tab i form af manglende konkret, praktisk erfaring på manuelt niveau for befalingsmands- og officerskorpset. Dermed ville Hæren givetvis være mere “professionel” i den forstand, at alle soldater er kontraktansatte, men den ville i hvert fald være mindre professionel i forhold til kompetencer på det operative niveau.

De liberale og socialistiske ungdomsorganisationer skyder altså ved siden af skiven i deres principielle modstand mod værnepligten. Enten ved at være aldeles inkonsekvente i deres argumentation eller ved at være uvidende om, hvilke skadelige effekter, det ville have på Forsvaret, hvis man gennemførte deres overvurderede principper.

Hvor

131 kommentarer RSS

 1. Af Igor Levinsky

  -

  Værnepligten kunne vel fjerne mange udugelige borgerlige sønner fra militæret og få nogle røde anstændige ind også?

  Utopi naturligvis, de bliver lynhurtig frasorteret under session..Undertegnede mødte op i 80érne og fortalte dem at jeg hadet borgerlige og ders krige..De lod mig trække to nummer, åbenbart var der problemer med den første? Jeg accepteret den anden udgave. Humanist som jeg er..

  Ingen tvivl om warmongeren intention her..Drejer sig om at bevare jobbene i blå blok blandt de udugelige borgerlige sønner og til overpris..

  “Og så må vi spørge os selv, om et land overhovedet er værd at forsvare, hvis befolkningen ikke ønsker at gøre det frivilligt?””

  Naturligvis et det ikke det…Problemstillingen opstår når kun borgerlige kommer ind, krigsmongers, der er frasorteret og ikke kan bruges i det civile liv til noget, men sættes af deres borgerlige forældre på opbevaring der til luksus overførelsesindkomst resten af deres dage, som i den nuværende form..

  “Til gengæld får vi i Forsvaret stor valuta for pengene, idet lønnen til de cirka 4000 værnepligtige soldater selvsagt er betydeligt lavere, end til fastansatte soldater”

  Naturligvis hvad din konservative tankegang drejer sig om her..At spare , således at officerne kan få mere…Gammelt oldtids konservativsme..

  “Men det, der er vigtigere end alle de økonomiske anliggender er, at værnepligten tjener som et centralt og afgørende element i uddannelsen af befalingsmænd og officerer i Hæren”

  Naturligvis..De borgerlige sønner kan udsorteres når deres politiske ståsted er åbenbart, og få en opbevaringsplads for livet som ligegyldig borgerlig officer, der står i tredje række fra kampens hede..Endeløs sandhed..

  “Alt hvad du tidligere har hørt om samarbejde i “teams”, og hvad ved jeg, på civile arbejdspladser blegner i sammenligning”

  kunne være taget fra filmen platoon..Ha ha ha..

  “Det er ualmindeligt givende for vores samfund, at vi har store dele af den unge mandlige befolkning, der har gennemført den samme uddannelse i en institution, der kan danne folk på en måde, som få andre steder kan: disciplin, opofrelse, respekt for autoriteter ”

  Ja, militæret drejer sig om at producere ligegyldige idioter der kan repræsentere borgerligheden, bukke dybt for den 40 gange om dagen, aldrig kritisere den og eliten..En kolbøtte fabrik med andre ord..

  “De liberale og socialistiske ungdomsorganisationer skyder altså ved siden af skiven i deres principielle modstand mod værnepligten. ”

  De har helt ret her, pånær de liberale, som blot ønsker at bevare pengeoverførelsen iblandt deres udugelige sønner.. 🙂

  Til evig tid, er spørgsmålet hvorledes man får frasorteret borgerlige sønner deres militære officer rettigheder givet dem via fødslen som borgerlig, og får flere røde og anstændige og normale borgere ind?

 2. Af Peter Nielsen

  -

  Et velargumenteret og fornuftigt indlæg, som jeg tilslutter mig. Hvad angår min egen generation, betragtede alle mine bekendte og familiemedlemmer værnepligten som noget, der bare skulle overstås. På den anden side mindes jeg aldrig at have hørt dem påstå, at de ikke fik et personligt udbytte ud af værnepligten. For os alle gjaldt, at vi først kom i trøjen, da vi havde gennemgået en lang uddannelse, og at forsvaret gjorde brug af denne uddannelse og således gav os nogle ekstra erfaringer, som vi siden kunne bygge videre på eller i det mindste pynte vores c.v. med.. Lønnen var heller ikke så ringe endda sammenlignet med hvad nyuddannede den gang kunne opnå andre steder. Forældrene synes at være enige om, at vi havde godt af at blive afrettet lidt.

  Mange af de liberale ungdomsorganisationer kører helt i grøften i deres frihedsiver, men mon ikke det retter sig den dag, hvor de indser, at vi er nødt til at forsvare os. Jeg vil til enhver tid støtte. at vi får en større stående hær.

 3. Af Flemming Lau

  -

  Enhver ung borger burde aftjene sin værnepligt enten i millitæret eller i beredsskabs- korpset. Vi kan ligeså godt se at komme igang! Fremtidens Danmark får brug for en masse våbenføre soldater. Selv “Humanister i beredsskabs- korpset vil der blive brug for!

 4. Af Niels B. Larsen

  -

  Curlingungerne M/K ville have særdeles godt af 12 måneders værnepligt, som vi havde tilbage i 1970’erne.

  Ingen mor eller far til at komme til hjælp.

  Måske der endda kunne komme nogle selvstændige unger ud af det, fremfor de vatp*kke M/K, vi ofte støder på i dagligdagen.

 5. Af Peter Nielsen

  -

  Niels B. Larsen, du kan jo nok forstå, at curlingernes forældre kommer til at stå uden for lejrene og stikke gourmetlækkerier ind gennem hegnet, mens de forsikrer de små stakler, at de allerede har sat en topadvokat på “sagen”. De vil jo nødigt give magten fra sig.

 6. Af Kurt Dejgaard

  -

  Værnepligten er så principiel rigtig og så principiel vigtig for en konservativ, at jeg ville argumentere for at indføre den som det mest presserende politiske mål, hvis den ikke allerede eksisterede.

  Hvad skylder man sit land, sit historiske ophav og de generationer der kommer, hvis ikke netop viljen til at forsvare det man arvede ved sin fødsel?

 7. Af lisbeth sørensen

  -

  “Af Kurt Dejgaard – 26. juni 2017 1:09
  Værnepligten er så principiel rigtig og så principiel vigtig for en konservativ, at jeg ville argumentere for at indføre den som det mest presserende politiske mål, hvis den ikke allerede eksisterede.”

  Du mener at misbrug af ikke krigsliderlige skal lovliggøres for den borgerlige magt?

  Nej tak, vi gider ikke deltage i alle de borgerlige krige for mammon i fremmede lande, hvor vi intet har at gøre..Venstrefløjen ønsker ikke at skabe mere krig og armod, men derimod fred..Kun jer borgerlige ønsker krig..

  “Af Niels B. Larsen – 25. juni 2017 23:26
  Curlingungerne M/K ville have særdeles godt af 12 måneders værnepligt, som vi havde tilbage i 1970’erne.”

  Siden curlingeforældrene bor på østerbro og er borgerlige, er det faktisk slet ikke umuligt….Nok eneste gruppe der havet gavn af lidt militær indoktrinering? Men kunne militæret bruge disse til noget? Naturligvis ikke, de må indoktrinere deres ubrugelige sønner der..

 8. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Det er jo noget sludder! Der er kun 20% af de værnepligtige, der efterfølgende får kontrakt jævnf. HKKF.

  Problemet er, at værnepligten er både dyr og elendig. Værnepligtige er ganske enkelt for ringe!

  I praksis har man jo suppleret op med hjemmeværnsfolk til udstationeringer, hvor der var opgaver som ikke krævede den specialuddannelse som konstablerne har.

  Værnepligtige befalingsmænd er erfaringsmæssigt ikke alene ringe – de er ubeskrivelig ringe – og ja, det ved jeg slet ikke så lidt om.

 9. Af J. Hans en

  -

  Danmark har ikke haft et forsvar i mange år.
  Danmark har nogle lejetropper som bruges til at deltage i overfald og besættelser af lande som aldrig har udgjort en trusel imod Danmark.
  Og nogle piloter som myrder kvinder og børn fra deres sikkerhed i mange kilometers højde.
  Nedlæg det overflødige svineri.
  Kun søværnet bør beholdes.
  Eftersom søværnet udfører nyttige opgaver.

 10. Af Kim Kaos

  -

  12 måneder i trøjen kunne gro lidt hår på brystet af nutidens curlingunger og lært dem lidt selvdisciplin og respekt for samfundet og måske hvis vi strækker den at ramme affaldskurven når de sejler rundt i byens gader.

  Det vil også give en bedre og ikke mindst et mere bredt rekrutteringsgrundlag til vores professionelle del af militæret.

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  THOMAS BORGSMIDT, du har både ret og uret. Til det behov, der har været, er værnepligtshæren ikke meget bevendt; men til større operationer f.eks. i Baltikum bliver det helt nødvendigt med volumen. Med den russiske opbygning af raketsystemer i Kaliningrad — og jeg er blevet briefet om, at de faktisk kan noget, for det er her russerne har satset — er faren, at det bliver meget vanskeligt at føre forstærkninger frem til Baltikum. Derfor kan der i en førkrigsfase blive brug for at overflytte endda meget store troppeenheder til Baltikum. Ellers er det overstået derovre på nogle få dage uden, at vi kan gøre andet end at blæse i hornet.

  Forsvaret er åbenbart gået igang med en alvorlig strukturomlægning i forbindelse med de nye opgaver, og de nye besparelser har åbenbart til hensigt at skære det unødvendige fra. Men vi har ikke så lang tid på os. Der sker ikke noget før efter fodbold VM næste år i Rusland. Lige som med vinterolympiaden i Sotji vil Putin ikke forsøge sig med eventyr for ikke at risikere, at det bliver aflyst, og er der noget, den lille mand hader, så er det at tabe ansigt. Men derefter …

 12. Af Peter Nielsen

  -

  Hvad enten folk nægter at se det i øjnene eller ej, kan Danmark desuden lynhurtigt ende i samme situation som Frankrig, Storbritannien, Belgien m.fl. hvor soldater har måttet sendes på gaden for at supplere politiet.

 13. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Intet kan forsvare værnepligten, hvis formål er at indoktrinere og radikalisere sårbare og letpåvirkelige danske unge mænd og kvinder og gøre dem til lydigt værktøj i hænderne på befalingsmænd, der selv er radikaliserede.

  Hvordan forsvare at bekæmpe radikaliseringen af unge muslimer, mens vi begejstret udsætter vore egne for en værre radikalisering? Intet kan forsvare at vi lærer unge mennesker blindt at følge ordrer om at gå løs på fjenden med døden som det eneste sikre.

  Det er alt forbløffende, at man stadig vil uddanne soldater til krig som i forrige århundrede. Vi ved med sikkerhed, at den næste krig ikke vil blive kæmpet med bajonetterne påsat og spaden klar til nærkamp, men det er stadig den vigtigste del af træningen som rekrut. Hvad skulle man ellers få tiden til at gå med?

  Søde og rare unge mennesker forvandles til kolde, kyniske robotter, der uden betænkning går i døden for gud, konge og fædreland – right or wrong – my country! Det er rystende, at vi ikke er nået længere. Hvorfor ikke uddanne de unge til at fungere i et demokrati?

  Hvis næste krig kommer, hvad værnepligtstilhængere tror, måske håber, bliver det uden brug af infanteri. Den vil blive ført af officerer, der fra bombesikrede kommandorum vil sende byger af droner og missiler ind over fjenden. Der bliver ikke brug for skyttegrave, som vi stadig lærer rekrutterne at grave. Kun ganske andre grave.

  Det er netop overbevisningen om snarlig krig, der holder våbensmedjerne i gang. Det er denne forældede tankegang, der skal bekæmpes. Der er to muligheder. Den mest sandsynlige er ingen krig. Normale mennesker uden for militæret tror, at vi er nået videre.

  Den sandsynlige men ikke umulige mulighed er, at det lykkes for Nato at gejle verden op til en konfrontation, der vil udløse katastrofen. Vore generaler brænder efter et påskud til at brænde arsenalet af. Det er det, de har lært som rekrutter, og de arbejder intenst på opgaven. Skal vi lade dem fortsætte?

 14. Af Erik Kristensen

  -

  Fint indlæg. Der mangler blot den del, hvor værnepligten skal deles mellem både mænd og kvinder. At det kun er mænd, der skal forsvare vort land med deres krop, er ikke længere rigtigt.

 15. Af J. Hans en

  -

  AF JØRGEN VILLY MADS EN – 26. JUNI 2017 10:45

  I hæren og flyvevåbenet vil man altid forsøge at ansætte de dummeste, mest afstumpede og mest indskrænkede personer.
  Som er nemme at ensrette.
  Og villige til at udføre det mest svinske arbejde i de lande, som Danmark er med til at overfalde og ødelægge.

  Anderledes forholder det sig i Søværnet.
  Søværnet udfører nødvendige og nyttige opgaver.
  Hvorfor personalet må have nogle gode egenskaber.
  Noget som er helt unødvendigt i hæren og flyvevåbenet. Her betragtes gode egenskaber nærmest som en hindring.

 16. Af Peter Nielsen

  -

  Erik Kristensen, kvinder lægger allerede krop til at føde børn, og det kan være hårdt. Jeg synes, at det skal være frivilligt for dem, men jeg forudser, at det også i deres tilfælde kan blive nødvendigt med tvungen værnepligt, fordi landet grundlæggende kommer i en helt ny situation. For eksempel pga. obskure loyalitetsforhold. Måske er det bedre at opfordre danske kvinder til at få flere børn og at gøre det nemmere for dem ift. deres arbejde. Er de hjemmegående på offentlig forsørgelse og med kolonisation for øje, ser jeg ingen grund til forkælelse. Vi er nødt til at blive mere hårde i filten og negligere “jeg er god, du er Hi t l er” propagandaen, der allerede har gjort mere skaden, end Putin nogensinde vil kunne magte.

 17. Af Peter Nielsen

  -

  Erik Kristensen, kvinder lægger allerede krop til at føde børn, og det kan være hårdt. Jeg synes, at det skal være frivilligt for dem, men jeg forudser, at det også i deres tilfælde kan blive nødvendigt med tvungen værnepligt, fordi landet grundlæggende kommer i en helt ny situation. For eksempel pga. obskure loyalitetsforhold. Måske er det bedre at opfordre danske kvinder til at få flere børn og at gøre det nemmere for dem ift. deres arbejde. Er de hjemmegående på offentlig forsørgelse og med kolonisation for øje, ser jeg ingen grund til forkælelse. Vi er nødt til at blive mere hårde i filten og negligere “jeg er god, du er Hi t l er” propagandaen, der allerede har gjort mere skade, end Putin nogensinde vil kunne magte.

 18. Af jørgen olesen

  -

  Viljen til at bevare og forsvare Danmark findes nok ikke mere i de røde, radikale og feministiske partier som dominerer Chrborg. De historieløse betonhoveder regner jo ikke fædrelandet for noget, og danskernes velfærd og fremtid interesserer dem ikke. Skal Danmark igen blive et velfungerende samfund, bliver det i hvert fald nødvendigt at få nye og bedre partier på banen. Ellers får vi samme skæbne som svenskerne, hvor kvindesagskvinder og feminiserede mænd er i gang med at begå nationalt og kulturelt selvmord.

 19. Af jørgen olesen

  -

  Se selv den korte a vis, snap hanen, merkels migrant crisis/one year on.

 20. Af Henning Svendsen

  -

  Den lilli mand hader;?hvornår lærer Proffessoren at stave?der skal naturligvis stå Ildemand: men det med hadet er rigtig
  En skrivbordsgeneral der aldrig selv har opfyldt sin værnepligt han skal nok ikke sende Hjemmeværn og Jægerforbund afsted mod de Russisker stepper her er det Taras Bulba de møder og ikke Krager og Fasaner.

 21. Af Søren Bech O

  -

  Svendsen læs lige lemckes indlæg igen og derefter dit eget ,det er jo tydeligt hvem der har gavn af en tur forbi Louis Nielsen.

 22. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Jeg mente i mange år, at det var en gigantisk fejl, at afskaffe værnepligten, som burde kaldes for “værneretten”, for det er en fundamental rettighed, at have ret til, og mulighed for, at kunne forsvare sit land mod invasion – men det gør jeg ikke længere.

  For nu har vi som bekendt fået en del nye medborgere, der meget ofte er direkte fjendtlige overfor Danmark, og som i nogle tilfælde støtter Danmarks fjender.

  Hvis man sender deres børn på “genropdragelse” i muslimske diktaturer, hvis de er blevet for “danske”, så er det ikke givet, at man vil forsvare Danmark i en given militær konflikt med et muslimsk land…

  En af grundene til, at Obama mistede sin opbakning blandt de hvide, mandlige arbejdere, der var med til, at stemme ham til magten, var, at han nægtede at kalde terrorattentatet på Fort Hodd, hvor en islamistisk fanatikere myrdede flere af sine kolleger, for et “terrorattentat”.

  Det tog ham seks år før han endeligt indrømmede, at terrorattentatet, som han oprindeligt kaldte for “workrelated violence” var et terrorattentat.

  Der er flere tusinde, unge, radikale islamister i Danmark; er det virkeligt en god idé, at give dem våbentræning?

  Medmindre vi vil indføre en form for Berufsverbot for islamister, så vil en genindførelse af værnepligten medføre, at mange danske, radikale islamister får våben- og kamptræning.

 23. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelser:

  “Hvis man sender sinebørn på “genropdragelse” i muslimske diktaturer, hvis de er blevet for “danske”, så er det ikke givet, at man vil forsvare Danmark i en given militær konflikt med et muslimsk land…”

  “…han nægtede, at kalde terrorattentatet på Fort Hood, hvor en islamistisk fanatiker myrdede flere af sine kolleger, for et “terrorattentat”.”

  Jesper Holm Frederiksen:

  Vi har jo ikke sindelagskontrol i Danmark, og derfor véd myndighederne ikke, hvem, der er radikale islamister, der hader Danmark – vi véd blot, at der er en del af potentielle, radikale islamister, og at langt flere kan radikaliseres lynhurtigt.

  Hvordan vil du undgå, at de også får kamp- og våbentræning, hvis vi genindfører værnepligten?

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  HENNING SVENDSEN, din sædvanlige standard. Jeg så lige efter, og jeg stavede ikke forkert. Det gjorde du. Jeg skrev pænt: “den lille mand…”

  Så næste gang, du farer ud, så se lige efter, hvad der faktisk stod.

 25. Af Niels Peter Lemche

  -

  HENNING SVENDSEN, din sædvanlige standard. Jeg så lige efter, og jeg stavede ikke forkert. Det gjorde du. Jeg skrev pænt: “den lille mand…”

  Så næste gang, du farer ud, så se lige efter, hvad der faktisk stod.

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  JØRGEN VILLY MADSEN, du kan ikke tage mere fejl. Det troede amerikanerne med Obama i spidsen også; men uden “boots on the ground” vinder du ingen krige, fordi du ikke kan fastholde terræn. Men det er klart, at med din prorussiske indstilling fatter du ikke, at den eneste chance i Baltikum er, at kunne holde ud og sikre, at forstærkningerne når frem. Det er det, Iskander-missilerne i Kaliningrad skal forhindre. Så alt i alt var det en amatør, der talte i dit indlæg.

 27. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Myndighederne ved ikke, hvor mange radikale islamister, der findes i Danmark – men i Storbritannien er der op mod 23000 radikale islamister.

  Uddrag fra “Huge scale of terror threat revealed: UK home to 23,000 jihadists” af Sean O’Neill, Fiona Hamilton, Fariha Karim, Gabriella Swerling, The Times 27. maj 2017:

  “Intelligence officers have identified 23,000 jihadist extremists living in Britain as potential terrorist attackers, it emerged yesterday.

  The scale of the challenge facing the police and security services was disclosed by Whitehall sources after criticism that multiple opportunities to stop the Manchester bomber had been missed.

  About 3,000 people from the total group are judged to pose a threat and are under investigation or active monitoring in 500 operations being run by police and intelligence services. The 20,000 others have featured in previous inquiries and are categorised as posing a “residual risk”.

  The two terrorists who have struck in Britain this year — Salman Abedi, the Manchester bomber, and Khalid Masood, the Westminster killer — were in the pool of “former subjects of interest” and no longer…”

  Alene derfor vil det øge sikkerhedsrisikoen, i stedet for at mindske den, hvis vi genindfører værnepligten i Danmark, og dermed giver de radikale islamister kamp- og våbentræning.

 28. Af Flemming Lau

  -

  JSR.
  Det giver ingen mening, at medregne rettroende muslimer i værnepligten, alene af den grund at det jo er dem der skal værnes imod..! De muslimer, der ikke underskriver den af den danske stats autoriserede Fatwa imod æresdrab og sharia lov, er at betragte som rettroende muslimer og som følge deraf Persona non Grata i Danmark! Og de skal udvises af landet. Pt er 75% af de 400 000 muslimer i landet, rettroende. Dvs vi skal sige god rejse til 300 000. Der er vi desværre ikke endnu politisk set, men det vil komme en skønne dag. Indtil da skal politikerne liberalisere håndvåben besiddelsen og brug af denne, som det ansvarlige svar på tidens liberale grænse og indvandringspolitik!

 29. Af Per Torbensen

  -

  En folke arme går aldrig imod sin egen befolkning-se bare på østblokken ,da systemet gik ned i 1989 det gik fredeligt til ingen hævn og vold.
  https://www.youtube.com/watch?v=qm0U7I2aytA

  En professionel hær er underlagt andre normer og tankesæt Chile et godt eksempel 1973. og andre sidenhen.

  Ja lidt provokation kan Berlingske vil tåle i disse liberale tider,hvor marked og værdi altid skal måles og vejes på købmands vægten som ikke altid viser rigtigt.

 30. Af Severin Hansson

  -

  Jeg kender en del soldater kva et gammelt venskab. Det er faktisk kvinden i familien, som er soldat. Jeg kan slet ikke genkende disse mennesketyper, som dåren Lizzy og flere beskriver. Mange af disse mennesker har været i Afganistan, Irak og i krigen på Balkan. Jeg kender sågar en frømand. Jeg ser ikke brutale mennesker. Jeg ser folk med livserfaring og uden lyst til at gøre andre fortræd. Det er så nemt at sidde inde i vattboksen og pege ad andre.

  Hæren har brug for modige, intelligente og mennesker, der ikke er afstumpede. Hæren har brug for et stort rekruteringsgrundlag og oven i købet evt. med adgangsbegrænsning for at rekruttere mennesker med hjerne.

  Man burde faktisk sende unge ikke vestlige indvandrerdrenge ind i militæret. Her kunne de lære disiplin, det har mange af dem ikke lært hjemmefra. Her kunne de så finde ud af, om de vil kæmpe for Danmark, eller det muslimske land de kommer fra. Dem, der vælger Danmark fra sendes med envejsbillet til det respektive land de kommer fra. Som eksempler kunne vi nævne Bjørn Danh, Lizzy Sørensen og J. Hansen. Sjovt nok kalder de sig alle danske navne. De er for pivede til at turde afsløre dreres egne muslimske navne. Sikke nogle helte. Jeg ville kalde dem papirtigre.

  Lisbeth er for eksempel en mand, der aldrig har haft orden i sit liv, men vandret uden mål og mening igennem livet. Han kunne trænge til kolde bade og stærk diciplin, eventuelt i Sirius-patrulien.

 31. Af Peter Nielsen

  -

  “En folke arme går aldrig imod sin egen befolkning”

  Revolutionsromantik uden hold i virkeligheden. Alle ved, at der findes islamiske terroristorganisationer, der ikke mangler våben og babler om at “overtage”. Hvis man vil, kan man også nemt få bekræftet, at disse organisationer er tilfredse med udviklingen.

  “Ja lidt provokation kan Berlingske vil tåle i disse liberale tider,hvor marked og værdi altid skal måles og vejes på købmands vægten som ikke altid viser rigtigt”

  Det er sådan en dum skrøne, der huserer i øjeblikket og er i familie med den om, at folk arbejder hårdere i dag end tidligere. Der er altid blevet målt og vejet, og vægtene har tit snydt.

 32. Af Peter Nielsen

  -

  terrororganisarioner.

 33. Af Peter Nielsen

  -

  terrororganisationer.

 34. Af B. Mortensen

  -

  En værnepligt ser jeg kun med positive øjne, men 4 måneder er en vittighed!
  Genindfør de 9 måneders værnepligt med tombola lodtrækning eller hvis vedkommende ønsker, at aftjene sin værnepligt frivilligt. Danmark skal kunne forsvare sig selv selvom fjenden besætter nationen og hæren er sat ud af drift ( nedkæmpet ) med partisan metoder
  ( modstandsbevægelse ). Det indebær at folk kan betjene et våben og bruge det rigtigt, samt det at kunne kæmpe som en enhed. Det er hvad militæret kan lære befolkningen. De skal lære at forsvare sig selv, deres familie og kæmpe for frihed og være herre i eget hus.
  Man skal ikke bruge hæren til operationer rundt om i verden og spille politimand, men udelukkende forsvare nationen hjemme. Når vi sender soldater til et andet land er det os der er besætter og det er for mig uacceptabelt. Hæren har intet at gøre andre steder end i Danmark og skal ikke spille med muskler den ikke har. Vi skal vise vejen med handel, mellemfolklig forståelse og støtte de kræfter der kæmper for de samme værdier som os selv. Der vil altid være en forskel på mennesker over hele kloden p.g.a. kultur og geografien og her skal vi genfinde de kræfter der før i tiden satte Danmark på verdenskortet. Vi skal ikke agerer som en stormagt, men som en ligesindet partner med omverden der kun ønsker det bedste for sine omgivelser. Vi ønsker ingen fremmed tropper på Dansk jord, det samme må gælde for alle andre. Lad kun FN være dem der kan erklære nogen nation krig for brud på menneskerettigheder og ikke nogen stormagt eller militær organisation som NATO der selv bryder de regler de udsætter andre for.

 35. Af J. Hanse n

  -

  AF PER TORBENS EN – 26. JUNI 2017 17:39

  Ja.
  F.eks. Frankrig.
  Hvor magthaverne historisk har brugt Fremmedlegionen til at udføre det mest beskidte arbejde.
  Det som den franske hær og det franske politi ikke ville røre ved.

 36. Af Per Torbensen

  -

  Ja fremmedlegionen ikke at forglemme ,helt enig.

 37. Af Peter Nielsen

  -

  Masser af franskmænd i Fremmedlegionen og næsten alle officerer er franske, så den dur ikke. Revolutionsromantik.

  Borgerkrige har alle dage været de værste. Cromwells puritanere var ryggesløse i deres nedslagtning af deres katolske landsmænd, og der er masser af andre eksempler. Se blot mod Ruslands blodige opgør mellem diverse marxistiske fraktioner, der myrdede løs på hinanden. Ideologien var fanatisk religiøs, og nogen af os har også mødt de tendenser i Danmark. Religionskrige og ideologiske krige er i det hele taget det værste af det værste, og det er religionskrig, der erklæres i disse år. Jeg kan ikke se, at der kan komme noget godt ud af at blive ved med at benægte det og vælte sig i skyld og skam. Som om det kan undskylde, hvad vi overlader til vores stakkels børn.

 38. Af Flemming Lau

  -

  Den franske fremmedlegion fik styr på den islamiske barbar kyst i 1831. Den fik styr på Algier i slutningen af 50′ erne så de kunne erhverve deres uafhængighed og har bistået Chad utallige gange mod Libyen fra 70′ erne til idag og Sudan! Idag virker den sammen Chads styrker mod oprørere i Mali. De er ganske effektive!

 39. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Forsvar og værnepligt? Til hvilket formål?

  Hvad skal vi bruge forsvaret til i et lille bitte land som Danmark? Er det ikke spild af penge og ressourcer? Velfærdet og velstanden i Danmark er tæt på at erklære fallit!

  Kan et land som Danmark forsvare sig mod en kæmpe gigant som Rusland?

  Danmark bidrager ikke engang 2 % af sit BNP til NATO’s solidaritetsprincip, så hvorfor genrejse diskussionen og spørgsmålet om værnepligten? Er det for at genopdrage den danske ungdom, som i disse dage benytter/misbruger tiden med Roskilde festival osv.? Eller vil man bruge forsvaret og værnepligtige til at bekrige (uskyldige) muslimske udlændinge som en slags potentiel trussel i nær fremtid?

 40. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 26. JUNI 2017 19:30

  Frankrig fortsætter sine kolonikrige i Afrika.
  Efter at kolonierne er blevet selvstændige.
  Fremmedlegionen har udført talrige massakrer imod civile i Frankrig.

  “Did you know many African countries continue to pay colonial tax to France since their independence till today!
  Their TOP politicians alone benefits from this actions, while the masses are suffering. Up to 80% of their budgets is feeding the French coffers…
  Thus these rating agencies were created by those countries who enforced colonialism to protect themselves, the very same as the banks are doing now with the credit institutions ..for credit worthiness…

  Rumour has it that Pravin Ghordan and some ministers was axed because on his return from abroad,he wanted the President to sign the acknowledgment of debt and the continuation of the payment of colonial debt. The colonial debt included the stripping of South Africa minerals and mining as well as the large portion of the South African annual income…President Zuma refused to sign it…
  It’s time for the awakening…

  Mawuna Remarque Koutonin journal:
  When Sékou Touré of Guinea decided in 1958 to get out of french colonial empire, and opted for the country independence, the french colonial elite in Paris got so furious, and in a historic act of fury the french administration in Guinea destroyed everything in the country which represented what they called the benefits from french colonization.

  Three thousand French left the country, taking all their property and destroying anything that which could not be moved: schools, nurseries, public administration buildings were crumbled; cars, books, medicine, research institute instruments, tractors were crushed and sabotaged; horses, cows in the farms were killed, and food in warehouses were burned or poisoned.

  The purpose of this outrageous act was to send a clear message to all other colonies that the consequences for rejecting France would be very high.

  Slowly fear spread trough the african elite, and none after the Guinea events ever found the courage to follow the example of Sékou Touré, whose slogan was “We prefer freedom in poverty to opulence in slavery.”

  Sylvanus Olympio, the first president of the Republic of Togo, a tiny country in west Africa, found a middle ground solution with the French.
  He didn’t want his country to continue to be a french dominion, therefore he refused to sign the colonisation continuation pact De Gaule proposed, but agree to pay an annual debt to France for the so called benefits Togo got from french colonization.

  It was the only conditions for the French not to destroy the country before leaving. However, the amount estimated by France was so big that the reimbursement of the so called “colonial debt” was close to 40% of the country budget in 1963.

  The financial situation of the newly independent Togo was very unstable, so in order to get out the situation, Olympio decided to get out the french colonial money FCFA (the franc for french african colonies), and issue the country own currency.

  On January 13, 1963, three days after he started printing his country own currency, a squad of illiterate soldiers backed by France killed the first elected president of newly independent Africa. Olympio was killed by an ex French Foreign Legionnaire army sergeant called Etienne Gnassingbe who supposedly received a bounty of $612 from the local French embassy for the hit man job.

  Olympio’s dream was to build an independent and self-sufficient and self-reliant country. But the French didn’t like the idea.

  On June 30, 1962, Modiba Keita , the first president of the Republic of Mali, decided to withdraw from the french colonial currency FCFA which was imposed on 12 newly independent African countries. For the Malian president, who was leaning more to a socialist economy, it was clear that colonisation continuation pact with France was a trap, a burden for the country development.

  On November 19, 1968, like, Olympio, Keita will be the victim of a coup carried out by another ex French Foreign legionnaire, the Lieutenant Moussa Traoré.

  In fact during that turbulent period of African fighting to liberate themselves from European colonization, France would repeatedly use many ex Foreign legionnaires to carry out coups against elected presidents:

  – On January 1st, 1966, Jean-Bédel Bokassa, an ex french foreign legionnaire, carried a coup against David Dacko, the first President of the Central African Republic.
  – On January 3, 1966, Maurice Yaméogo, the first President of the Republic of Upper Volta, now called Burkina Faso, was victim of a coup carried by Aboubacar Sangoulé Lamizana, an ex French legionnaire who fought with french troops in Indonesia and Algeria against these countries independence.
  – on 26 October 1972, Mathieu Kérékou who was a security guard to President Hubert Maga, the first President of the Republic of Benin, carried a coup against the president, after he attended French military schools from 1968 to 1970.
  In fact, during the last 50 years, a total of 67 coups happened in 26 countries in Africa, 16 of those countries are french ex-colonies, which means 61% of the coups happened in Francophone Africa.

  Number of Coups in Africa by country

  Ex French colonies Other African countries
  Country Number of coup Country number of coup
  Togo 1
  Egypte 1
  Tunisia 1
  Libye 1
  Cote d’Ivoire 1
  Equatorial Guinea 1
  Madagascar 1
  Guinea Bissau 2
  Rwanda 1
  Liberia 2
  Algeria 2
  Nigeria 3
  Congo – RDC 2
  Ethiopia 3
  Mali 2
  Ouganda 4
  Guinea Conakry 2
  Soudan 5
  SUB-TOTAL 1 13
  Congo 3
  Tchad 3
  Burundi 4
  Central Africa 4
  Niger 4
  Mauritania 4
  Burkina Faso 5
  Comores 5
  SUB-TOTAL 2 32
  TOTAL (1 + 2) 45 TOTAL 22
  As these numbers demonstrate, France is quite desperate but active to keep a strong hold on his colonies what ever the cost, no matter what.

  In March 2008, former French President Jacques Chirac said:

  “Without Africa, France will slide down into the rank of a third [world] power”

  Chirac’s predecessor François Mitterand already prophesied in 1957 that:

  “Without Africa, France will have no history in the 21st century”

  At this very moment I’m writing this article, 14 african countries are obliged by France, trough a colonial pact, to put 85% of their foreign reserve into France central bank under French minister of Finance control. Until now, 2014, Togo and about 13 other african countries still have to pay colonial debt to France. African leaders who refuse are killed or victim of coup. Those who obey are supported and rewarded by France with lavish lifestyle while their people endure extreme poverty, and desperation.

  It’s such an evil system even denounced by the European Union, but France is not ready to move from that colonial system which puts about 500 billions dollars from Africa to its treasury year in year out.

  We often accuse African leaders of corruption and serving western nations interests instead, but there is a clear explanation for that behavior. They behave so because they are afraid the be killed or victim of a coup. They want a powerful nation to back them in case of aggression or trouble. But, contrary to a friendly nation protection, the western protection is often offered in exchange of these leaders renouncing to serve their own people or nations’ interests.

  African leaders would work in the interest of their people if they were not constantly stalked and bullied by colonial countries.

  In 1958, scared about the consequence of choosing independence from France, Leopold Sédar Senghordeclared: “The choice of the Senegalese people is independence; they want it to take place only in friendship with France, not in dispute.”

  From then on France accepted only an “independence on paper” for his colonies, but signed binding “Cooperation Accords”, detailing the nature of their relations with France, in particular ties to France colonial currency (the Franc), France educational system, military and commercial preferences.

  Below are the 11 main components of the Colonisation continuation pact since 1950s:

  #1. Colonial Debt for the benefits of France colonization

  The newly “independent” countries should pay for the infrastructure built by France in the country during colonization.

  I still have to find out the complete details about the amounts, the evaluation of the colonial benefits and the terms of payment imposed on the african countries, but we are working on that (help us with info).

  #2. Automatic confiscation of national reserves

  The African countries should deposit their national monetary reserves into France Central bank.

  France has been holding the national reserves of fourteen african countries since 1961: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo-Brazzaville, Equatorial Guinea and Gabon.

  “The monetary policy governing such a diverse aggregation of countries is uncomplicated because it is, in fact, operated by the French Treasury, without reference to the central fiscal authorities of any of the WAEMU or the CEMAC. Under the terms of the agreement which set up these banks and the CFA the Central Bank of each African country is obliged to keep at least 65% of its foreign exchange reserves in an “operations account” held at the French Treasury, as well as another 20% to cover financial liabilities.

  The CFA central banks also impose a cap on credit extended to each member country equivalent to 20% of that country’s public revenue in the preceding year. Even though the BEAC and the BCEAO have an overdraft facility with the French Treasury, the drawdowns on those overdraft facilities are subject to the consent of the French Treasury. The final say is that of the French Treasury which has invested the foreign reserves of the African countries in its own name on the Paris Bourse.

  In short, more than 80% of the foreign reserves of these African countries are deposited in the “operations accounts” controlled by the French Treasury. The two CFA banks are African in name, but have no monetary policies of their own. The countries themselves do not know, nor are they told, how much of the pool of foreign reserves held by the French Treasury belongs to them as a group or individually.

  The earnings of the investment of these funds in the French Treasury pool are supposed to be added to the pool but no accounting is given to either the banks or the countries of the details of any such changes. The limited group of high officials in the French Treasury who have knowledge of the amounts in the “operations accounts”, where these funds are invested; whether there is a profit on these investments; are prohibited from disclosing any of this information to the CFA banks or the central banks of the African states .” Wrote Dr. Gary K. Busch

  It’s now estimated that France is holding close to 500 billions African countries money in its treasury, and would do anything to fight anyone who want to shed a light on this dark side of the old empire.

  The African countries don’t have access to that money.

  France allows them to access only 15% of the money in any given year. If they need more than that, they have to borrow the extra money from their own 65% from the French Treasury at commercial rates.

  To make things more tragic, France impose a cap on the amount of money the countries could borrow from the reserve. The cap is fixed at 20% of their public revenue in the preceding year. If the countries need to borrow more than 20% of their own money, France has a veto.

  Former French President Jacques Chirac recently spoke about the African nations money in France banks. Here is a video of him speaking about the french exploitation scheme. He is speaking in French, but here is a short excerpt transcript: “We have to be honest, and acknowledge that a big part of the money in our banks come precisely from the exploitation of the African continent.”

 41. Af Peter Nielsen

  -

  Flemming Lau, det var først, da Frankrig fik styr på Algeriet, at handelsskibe fra vestlige lande fik fred for det permanente pirateri, der i århundreder foregik fra Maghreblandene, og hvor tusinder af vesterlændinge blev taget som slaver og gidsler og store løsesummer blev betalt. Ren og skær kriminalitet var disse dorske piratstaters største indtægter og styret fra toppen.

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og hvorfra løftede JH denne smøre på engelsk?

 43. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Man må sige at Legion Etrangere har haft og stadigvæk vil få travlt med at sikre Frankrigs interesser og investeringer i den del af verden. De skulle jo nødig opleve et nyt Zimbabwe. Der var en dokumentar om Afrika “Kontinentet der sov over sig” om korruption og om en manglende interesse for elektronisk infrastruktur, eller snarere frygt for fri kommunikation, kunne man tilføje. Spørgsmålet er hvordan vi får Afrika til at springe 1000 års blodig europæisk historie over…? I Cameron er der alene 200 forskellige sprog. Tør man håbe på at demokratisering, kan være det primære middel til samle de enkelte afrikanske stater, eller skræmmer det arabiske forår…?

 44. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret!

 45. Af Peter Nielsen

  -

  Det er nemt at se, at kilden er upålidelig, Mon ikke det er grunden til, at den ikke er opgivet.

  Nu du er her. Lemche, hvad mener du om muslimers værnepligt i Danmark? Vi er jo ikke uden erfaringer for, at samværet kan sætte forbløffende få spor, der nærmere er en ulempe end en fordel. Her kommer jeg til at tænke på imam Fatih Alev, der er en af dem, der har aftjent værnepligt. Sidst jeg så noget til ham, var da han blev interviewet i DR efter terroren ved Krudttønden og Synagogen og for åben skærm med bævende læber og dugget blik sad og sagde “Stakkels Omar”. Skønt dobbeltmorderen ifølge Alevs tro på det tidspunkt var gået til de 72 rosiner. Det hører til DR’s gåder. at Alev altid omtales som moderat. han huskes jo fra flere famøse hændelser af oprørende art.

  Andet, jeg har hæftet mig ved, er at den britiske forfatter Douglas Murray har udtalt, at en undersøgelse viser, at seks ud af ti muslimer ikke ville gå til myndighederne, hvis de var i besiddelse af oplysninger om en terrorhandling, som myndighederne gerne ville have fat i. Flere end seks ud af ti muslimer ønsker desuden sharialovgivning indført, og ingen af dem ønsker noget slettet i koranen. Det peger alt sammen i retning af loyalitetsproblemer ved indrullering i forsvaret, ja faktisk i det hele taget som samfundsborger. På den anden side er jeg da ikke i tvivl om, at nogle muslimske mænd kan blive glimrende soldater, vi har bare ingen garanti for, at de ikke ender i en interessekonflikt, hvor klanmentaliteten sejrer.

 46. Af Per Torbensen

  -

  J.Hansen det er et stort emne,at bringe på banen ,hvor det her handler om værnepligten kontra-pro.
  Men Din ikke navn angivne kilde 26 juni 19.30 . er bestemt et godt indspark og kom straks tilbage til 1970-erne til min ven Thomas som havde tilbragt en tid af sin barndom i Algieriet i hovedstaden Algier med bombesprængninger og løsrivelse som tema,hans far var udsendt som ingeniør fra tangfabrikken Litex i Vallensbæk.
  Landet var sekulært ingen ekstrem islamisme på det tidspunkt,men et ønske om selvstændighed og frihed,med angrebet i Paris på demonstranterne rejste de hjem,selvfølgelig.
  Hvor mange dræbte ,er ikke belyst men pænt har det ikke været.
  https://www.youtube.com/results?search_query=massacre+in+paris+1961+

 47. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 26. JUNI 2017 21:38

  Fordi mange ikke fatter, at de problemer som Frankrig har med terror og indvandring skyldes, at Frankrig fortsat udnytter de tidligere kolonier groft.
  De stjæler langt mere fra de tidligere kolonier, end indvandringen koster.
  Problemet med ghettoer i Frankrig startede lige efter,, at krigen i Algeriet var tabt. Eller ikke kunne vindes.
  Fordi Frankrig ignorede de millioner af flygtninge som strømmede til Frankrig fra Algeriet.
  Mange af dem mennesker som havde samarbejdet med Frankrig.
  Kejser og kanibal Bokassa var i øvrigt tidligere fremmedlegionær. Og indsat som diktator af Frankrig.

 48. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hr. Hansen, hvad rager det dansk værnepligt?

 49. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt forbereder USA tilsyneladende (endnu) et false flag mod Assad og Syrien. En overskrift fra en artikel på DR.dk:

  “USA mistænker Syrien for at forberede nyt kemisk angreb
  USA har ‘identificeret potentielle forberedelser’ på et nyt kemisk angreb og advarer Syriens præsident.”

  Det ligner en helt traditionel psyop (psykologisk krigsførelse), der blot skal forberede folkeopinionen på endnu et militært overgreb af en eller anden art. Eller på MSM-sprog . . . . . fake news, så det klodser!

 50. Af Henning Svendsen

  -

  Det er sjov med denne Juul !-når han sidder og skriver alle sine tekster,så sker det i farten at han bytter rundt på de forskellige navne !-
  Den ellers ordknappe Maskinist Hansen bliver nu pludselig forfatter til en lang afhandling om franske kolonier -ja Børn og Ble har han også været klog på og her fornylig kan vi læse at han nu pludselig er blevet Akademiker
  Ja den ilde mand med overskæg og den lille mand med overskæg begge to med Arisk Pas for at skjule deres oprindelse og så kunne de ellers gå igang med undergravende virksomhed og opfinde fjender.

 51. Af Ronald Roogan

  -

  ” Severin Hansson -”

  Så nu hedder tossen Rosa Harald Severin…En forbryderisk nasser fra Island der har levet af Danskeren hele sit liv..

  “Af Niels Peter Lemche – 26. juni 2017 21:38
  Og hvorfra løftede JH denne smøre på engelsk?”

  Man skal heller ikke glemme at lemches jødiske folk, har kæmpet for diktatorer overalt i Afrika og opretholdt diktatoriske regimer?..Fx overlevet Mobutu kun i 3o år. en af de værste, kun pga. af de Israelske styrker der bevogtet ham..Mødte mange af de afstumpet jøder der ,da jeg rejste rundt i zaire under hans tid..Frimurerlemche og hans folk, har meget blod på hænderne fra deres støtte til diktatoriske regimer i Afrika og hele verden over.

 52. Af Peter Nielsen

  -

  “Fordi mange ikke fatter, at de problemer som Frankrig har med terror og indvandring skyldes, at Frankrig fortsat udnytter de tidligere kolonier groft.”

  Det er en uhyggelig dum forenkling. Undskyld, men det er det altså, og JH gavner ingen ved at babyficere sagen på den måde. Måske skulle du hellere melde dig ind i den svenske klub, hvis meget afrikansk udseende og stærkt overvægtige formand lever godt og uden at anstrenge sig af at se ra i sme alle vegne i børnebøger etc.

  Spørgsmålet er – for mig – hvordan udnyttelse kan lade sig gøre? Du kan nemlig møde de samme påstande om udnyttelse i tusindvis af tilfælde, men jeg har endnu til gode at finde et eksempel, hvor den ikke bygger på lokalt samarbejde, og det gælder også, hvor der er store troppekoncentrationer. Der er altid nogen, der står parat til at tryne deres egne landsmænd, hvis de selv kan få noget ud af det så fri mig for revolutionsromantik.

  Svagheden ved JH’s argumentation er hver eneste gang, at der i hans eller hendes optik er nogen, som det er så synd så synd for, fordi de onde er så onde imod dem. Så enkelt er det ydersts sjældent i det virkelige liv. Når de onde uskadeliggøres, står de næste undertrykkere altid parat, hvis vi ikke forsvarer det, som vi gerne vil betragte som vores legitime rettigheder som mennesker.

  Disse legitime rettigheder findes ikke som en gudgivet gave, de er opfundet af mennesker og er alene et forsøg på at opfinde et forsvar og en moral i en jungle med vilde dyr. Her tænker jeg ikke på menneskerettighedernes inferno af krav men på ganske enkle forhold som det at kunne leve i fred, hvis man selv lader andre leve i fred. Dette vil for eksempel ikke kunne lade sig gøre for kristne under sharia, se blot på kristenforfølgelserne i Egypten og andre mu slim ske lande, og det bliver det samme her, hvis vi ikke forsvarer os.

  Da jeg første gang så et gammelt citat fra forrige århundrede, hvor en kendt person udtalte, at demokratiet skal forsvares hver eneste dag, fandt jeg det tidstypisk og lidt forskruet. Men jeg tog fejl. Junglen og dem med den næste ideologi er altid lige udenfor døren, og i øjeblikket er de ved at bryde døren ind.

  Ang. debattens oplæg er der vel egentlig ikke andet at sige, end at mus li mske klanfolk må aftjene værnepligten ved at løse ikke-militære samfundsnyttige opgaver under samfundsdisciplinerende former, som de selv kan have glæde af, hvis de vil. Og vil de ikke, så bør det ikke komme som nogen stor overraskelse, da vi allerede ved, at tre ud af fire sandsynlig vis ønsker sh ar ia implementeret i lovgivningen.

  Jeg har oprigtigt ondt at den sidste fjerdedel, som ikke ligger under for gammel klan tankegang og gerne vil betragtes som individualister. Jeg vil hellere end gerne komme dem i møde, men ikke over mine landsmænds lig, fordi hensynet til islam og indvandrere kræves at spille den afgørende rolle. Langt de fleste af disse ikke særligt religiøse mennesker går meget diskret med dørene og tror, at de kan være neutrale, men ift. islam kan man ikke være neutral. Som alle burde have forstået på nuværende tidspunkt betyder islam underkastelse.

  Til slut. Hvad i alverden får folk til at tro, at fredelige forhold er den normale tilstand? Især når der er tale om et land, hvis befolkning har oparbejdet større rigdom end andre, eller hvis der er tale om store naturgivne rigdomme, som andre gerne vil have del i? Det er ikke godhed at stille sig så himmelråbende naivt an at bilde sig selv ind, at nogen af os kan leve i fredelige lakuner med overflod. Enten forsvarer vi os og vores, eller også bliver vi en del af junglen, ørkenen eller al det andet, der fristes af vore forhold og ikke vil forstå at administrere dem. De fredelige metoder er afprøvet, og resultaterne har enten forværret situationen til skade for os selv eller været direkte pauvre. Macron er blot et intermezzo, Frankrig har for længst tabt sin sag.

 53. Af J. Hans en

  -

  AF PETER NIELS EN – 27. JUNI 2017 12:47

  Forsøg at læse mit tidligere indlæg om Frankrigs opførsel.
  Selv franske præsidenter indrømmer, at der er et problem.
  Og Peter Niels en.
  Dine stråmænd har intet med argumentation at gøre.

 54. Af Peter Nielsen

  -

  JH, det er dig, der ikke kan hæve dig over dit barnagtigt lave niveau.

  Jeg forsvarer ikke Frankrig og nedlader mig ikke til at opstille stråmænd. I modsætning til dig, opkaster jeg mig heller ikke til dommer og som det godes forsvarer men påpeger blot, hvordan mennesker har handlet fra tidernes morgen.

  Implicit at man må forsvare sig, hvis man har noget og vil beholde det. Personer som dig har allerede opkastet jer til slaveejere i eget land, hvor uhyggeligt få arbejder for uhygeligt mange, og det er heller ikke holdbart, det vil også kollapse en dag. Den private ejendomsret har ikke gode tider i Danmark, I afskaffer den, så snart I kan, og salamimetoden har længe gjort en stort og grundigt forarbejde. Så længe tilstrækkeligt mange af din slags har tid og råd til at dominere en offentlig debat vha. uddeling af skyld og skam, kan vi være sikre på, at det går den forkerte vej. Så hvorfor slapper du ikke af og tager til Roskilde Babyfestival, hvor der tales samme sprog og alle er de gode og drikker, horer og brækker sig i takt. Folket!

 55. Af J. Hans en

  -

  AF PETER NIELS EN – 27. JUNI 2017 13:40

  Du er magthavernes darling Peter Niel sen.
  Naiv. uselvstændig, pueril, ukritisk og holdningsløs.
  Kort sagt en nyttig idiot.
  Personangreb kan du dog lige overkomme.

 56. Af Lis beth sø rensen

  -

  Af J. Hans en – 27. juni 2017 13:54

  AF PETER NIELS EN – 27. JUNI 2017 13:40

  Du er magthavernes darling Peter Niel sen.
  Naiv. uselvstændig, pueril, ukritisk og holdningsløs.
  Kort sagt en nyttig idiot.
  Personangreb kan du dog lige overkomme.

  Helt enig. Manden kommer med det værste vrøvl uafbrudt. Jeg har også ham nede for muligvis at være ko i et af hans nyeste navne.

  Mht borgerlige-muslimer mv i militæret. Ville være passende at beskære militæret med 50%, og lade 80% af dagen deres Af J. Hans en – 27. juni 2017 13:54

  AF PETER NIELS EN – 27. JUNI 2017 13:40

  Du er magthavernes darling Peter Niel sen.
  Naiv. uselvstændig, pueril, ukritisk og holdningsløs.
  Kort sagt en nyttig idiot.Af J. Hans en – 27. juni 2017 13:54

  AF PETER NIELS EN – 27. JUNI 2017 13:40

  Du er magthavernes darling Peter Niel sen.
  Naiv. uselvstændig, pueril, ukritisk og holdningsløs.
  Kort sagt en nyttig idiot.
  Personangreb kan du dog lige overkomme.
  Personangreb kan du dog lige overkomme.gå med nyttejob som pasning af fru Jensens kolonihave hæk, skodopsamling mv.

 57. Af lis.beth sø.rensen.

  -

  Enig JH mht om. “PN”

  Manden er KO.

 58. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tillykke, JESPER HOLM FREDERIKSEN , så blev også denne blog et bytte for ‘Sørensen-klanen’.

 59. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tillykke, JESPER HOLM FREDERIKSEN , så blev også denne blog et bytte for ‘Sørensen-klanen’.

 60. Af Niels Peter Lemche

  -

  JESPER HOLM FREDERIKSEN , læg mærke til Kasper Støvrings ageren på sin blog. Han har simpelthen renset bidragene fra ‘Sørensen klanen’ ud med hård hånd. De skal nok komme tilbage, indtil de bliver udelukket, men det er vejen frem i kampen mod trollen(e).

  Du kan se, hvor de nu kækt turer frem på din blog.

 61. Af Niels Peter Lemche

  -

  JESPER HOLM FREDERIKSEN , læg mærke til Kasper Støvrings ageren på sin blog. Han har simpelthen renset bidragene fra ‘Sørensen klanen’ ud med hård hånd. De skal nok komme tilbage, indtil de bliver udelukket, men det er vejen frem i kampen mod trollen(e).

  Du kan se, hvor de nu kækt turer frem på din blog.

 62. Af Niels Peter Lemche

  -

  OK, JESPER HOLM FREDERIKSEN, din blog er, hvad du åbenbart ønsker, den skal være.

 63. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 27. JUNI 2017 16:47

  På Ellemanns blog huserer der to senile, debile, fordrukne og forstyrrede oldinge.
  Som fylder Ellemanns blog med fordukkent perverst sludder og forstyrrede fantasier om militær og lignende.

 64. Af Niels Peter Lemche

  -

  Er indberettet:

  AF J. HANS EN – 27. JUNI 2017 18:30
  AF NIELS PETER LEMC HE – 27. JUNI 2017 16:47

  På Ellemanns blog huserer der to senile, debile, fordrukne og forstyrrede oldinge.
  Som fylder Ellemanns blog med fordukkent perverst sludder og forstyrrede fantasier om militær og lignende.

  SVAR

  Og jeg bliver ved, hver gang jeg ser det.

 65. Af Niels Peter Lemche

  -

  Er indberettet:

  AF J. HANS EN – 27. JUNI 2017 18:30
  AF NIELS PETER LEMC HE – 27. JUNI 2017 16:47

  På Ellemanns blog huserer der to senile, debile, fordrukne og forstyrrede oldinge.
  Som fylder Ellemanns blog med fordukkent perverst sludder og forstyrrede fantasier om militær og lignende.

  SVAR

  Og jeg bliver ved, hver gang jeg ser det.

 66. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 27. JUNI 2017 18:45

  ???.
  Klokken er vist kun ca. 19:00 i Danmark.

 67. Af Lisbeth sørensen

  -

  “SVAR

  Og jeg bliver ved, hver gang jeg ser det.”

  Gud herrebevares..Hvis jeg skulle indberrete hvergang den senile Lemche har kaldt mig “psykisk syg”, “palæstinenser”, Og det blot den pæneste del, og hvad ved jeg, ville vi sidde her i timevis..Jeg overvejer at anmelde dig for injurier lemche, og mener at kunne bevise at du altid har startet svinske personangreb via en lang log nu af dig..

  Du er en israelsk betalt hasbara manual trold. Du får brune konvulutter derfra for at forpeste den Danske offentlige debat..Listen af lang af fhv landsforrædere her fx Politikens fhv chefredaktør Pundik der har tilkendegivet at spionere for Israel mens under Dansk beskæftigelse..Det var den dag jeg og familien opgav vores politiken abonnement efter 25 år..Vi følte os simpelthen så røvrendt da..Vi er aldrig kommet retur..

  “???.
  Klokken er vist kun ca. 19:00 i Danmark.”

  Lemche er altid høj på religion, frimurer tanker, den jødiske hasbara manual, mv. Han lever kun for at overvåge og rapportere kritikere mod Israel..Altid..

 68. Af Lisbeth sørensen

  -

  Lemche er endvider ikke Dansker? Hvorfor skal vi Danskere blive underlagt en udlændninge der forsøger at kontrolere meningen om hvad er Danskhed?

  Udlændninge skal aldrig have ret til at diktere hvad er Dansk kultur..Det gør vi Danske Lemche..Selvom vi er uenige tit her..

  Du er velkommen til at komme med et bidrag..Men du skal ikke forlange at vi Danskere følger den, ej at du skal lede mht ytringsfriheden..

 69. Af Peter Nielsen

  -

  Gå ind på youtube og lyt til den egyptiske tv-vært

  Youssef Al-Husseini. MEMRI 19 juli 2017

  Jeg kunne ikke have sagt det værre selv, og det er jo sandt hvert ord.

  Engelske undertekster. Kilde: Snaphanen.

 70. Af J. Hans en

  -

  AF PETER NIELSE N – 28. JUNI 2017 13:34

  Kun tabere henviser til snapsehanen.

 71. Af Kim Olsen

  -

  Lemche er endvider ikke Dansker? Hvorfor skal vi Danskere blive underlagt en udlændninge der forsøger at kontrolere meningen om hvad er Danskhed?”

  En af de ting som gør, at man kan kalde sig dansker, er sproget.

  Otte fejl på to linjer!

  Sørensen bør ikke belære os om, hvem der er rigtige danskere. Tag dog den 9. klasse!

 72. Af Peter Nielsen

  -

  Nå, jeg kender ham ikke, og det er jo i realiteten youtube, jeg henviser til.

  Vi må håbe, at egypteren stadig er i live.

 73. Af L. Sørensen

  -

  Endnu et bevis om den svage borgerlige indvandringspolitik. Sidste år fik 3 gange så mange Dansk pas end i 2015. Som man kan forstå modtager asylmodtager så godt som altid direkte statsborgerskab, og er altså aldrig kun midlertidigt som tænkt. Hvis hvor håbløs den borgerlige indvandrerpolitik altid er…

  Nul stramninger her af blå blok, og nul interesser i stramninger..Islændninge strømmer stadig ind også, og endvidere ikke medlem af EU..En skændsel..

  “”Antallet af immigranter i Danmark steg med seks procent i 2016. Den 1. januar 2017, var de (immigranterne, red.) 570.000, præcis ti procent af den samlede befolkning,” skriver OECD.

  En immigrant er i OECD’s optik en person, der er født i udlandet med forældre, som hverken er danske statsborgere eller født i Danmark.

  Polakker (39.000) er i dag den største gruppe af udenlandske borgere i Danmark. Syrere udgør nu den næststørste gruppe (34.000), og dernæst følger tyrkere (33.000).

  Det er værd at bemærke, at syriske flygtninge og indvandrere kun var den 14. største gruppe i begyndelsen af 2015. Men efter de store flygtningestrømme de seneste år, er syrerne rykket op i statistikkerne.

  Således havde de fleste immigranter, der kom til Danmark i både 2015 og 2016, syrisk baggrund. Dernæst fulgte personer med rumænsk og polsk baggrund.

  Du kan fordybe dig i hele OECDs moppedreng af en rapport her.”

 74. Af Lisbeth sørensen

  -

  Med 10% immigranter-ikke Danske statsborgere, plus dem der har fået pas, nærmer DK sig nu 15-20% udenlandske borgere..Dette må stoppes..Dette vanvid må stoppes..

  Og tæller formentlig ikke engang folk som Lemche mv. med som jo kommer fra mellemøsten-israel af originalt, og ikke deler Dansk kultur heller.

 75. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg har et x-antal gange svaret, at hvis man vil vide mere om mig, så kan man se biografien i Den Blå Bog.

  Lige meget hjælper det, når trollen hærger.

 76. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg har et x-antal gange svaret, at hvis man vil vide mere om mig, så kan man se biografien i Den Blå Bog.

  Lige meget hjælper det, når trollen hærger.

 77. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS PETER LEM CHE – 30. JUNI 2017 7:35

  Du må nok hellere indberette ham.
  Så kan han lære det.
  Hvorfor skal i øvrigt søge på nettet efter en åndemaner og clairvoyant?

 78. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS PETER LEM CHE – 30. JUNI 2017 7:35

  Du må nok hellere indberette ham.
  Så kan han lære det.
  Hvorfor skal man iøvrigt søge på nettet efter en åndemaner og clairvoyant?

 79. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 27. JUNI 2017 18:45
  “Er indberettet”

  Hvem indberetter Lemc he egentlig dem, som besvarer hans personangreb, til?
  PET må man vel formode.
  Lemch e r jo hjemmeværnsmand.
  Og dette værn er jo kendt for at udspionere og indberette gode danske patrioter til skumle organisationer.
  Mangen god dansk mand er blevet indberettet på grund af nabostridigheder eller politisk uenighed.

 80. Af lisbeth sørensen

  -

  Lemche har aldrig besvaret om han er jøde eller ej, som har ej Andersson..I har en ting tilfælles i to, i ønsker nul ytringsfrihed mod jeres højreradikale ståsted, og sletter alle kommentarer i er uenig med, indrapportere dem mv. gør alt for at fjerne kritikere og folks ytringsfrihed..I burde begge skamme jer. Og lemche skal hjem til Israel og ud af mit land…

  Ynkeligt hvorledes B uafbrudt sletter mine kommen tarer til K O…Eller er det Anders son, og er du en jød e, der nægter kritk mod jø der, men ikke m uslimer og etniske Danskere som undertegnede mod de værste modbydeligheder her?
  Skam dig i så tilfælde for din populisme…Uanset hvad er din blog en højrer adikal kl oak som ikke tillader kritik og frasortere modsvarer uafbrudt..

  Sender her dagens og forgårens kommentarer da B eller dig uafbrudt sletter dem..Og nok kun halvdelen af slettet kommentarer her..

  “Af J. Han s en – 29. juni 2017 20:39
  “Nå.
  Kryb et og psyk opaten Ki m O lse n fortsætter med de falske indlæg.
  Ja.
  nazist er som ham og CE P kan ikke argumentere på en civiliseret måde.
  Der mangler blandt andet nogle sociale kompetancer.”

  Helt enig..I årevis har han indsat falske indlæg i vores navne..Mindst fem nu jeg mener?
  Såvel som ikke så få andre navne..Han gør alt han kan for at frasortere os, via at vi skulle have skrevet hans svine rier!

  CE P er også en modbydlige psyko pat, som enten støttes af bloggeren Anderss on, eller af B som organisation, men ihvertfald slettes mine saglige kommentarer altid mod denne høj rerad ikale..Skam jer B for jeres selektive ytringsfrihed..

  Mindst 3 kommentarer til ko og 2 til CEP er nu frasorteret? Mens deres svinerier står uimodsagt mod JH og undertegnede..

  Af L.S øren sen – 29. juni 2017 13:45

  AF YTRINGSFR IHED ER MANGLENDE I DENNE BLOG – 28. JUNI 2017 22:02
  “Af J. Ha ns en – 28. juni 2017 21:57

  AF LIS.BETH SØ.R ENS EN – 28. JUNI 2017 21:51

  Der er intet nyt i, at bloggerne på Berlingske sletter indlæg fra personer som ikke er deres højreekstre mistiske rygklappere.”

  Enig..Altid en regel for h øjrefløjens rygklappere og en anden for borge rlige kritikere…

  Af lis s – 28. juni 2017 19:38

  “JAK OB SCHMID T-RASM USSEN, omskærelsen af drengebørn er meget ældre end både Islam og jødedom. Du finder den på egyptiske gravmalerier, og det er i det hele taget en etnisk makør og ikke en religiøs skik”

  Ikke i dag, og slet ikke i Europa…Selv i US er der færre og færre der omskæres årligt.

  Derudover er dette et forsvar for religiøs malt raktering af spædbørn som set bla. jøder, end over for de begået af mus limer på et senere tidspunkt i en drengs liv? Du er jo jø de, og man kunne snildt forstille sig det således.. Har i også ritualer her i forb ryderorganisati onen, frim urerlogen din? Hvorledes?????

  Ikke tvivl om at det skal forbydes og er helt enig med bloggeren her. Kr asnik har også fået skåret i sine børns kø nsdele, og har stolt proklameret et forsvar herom i en bog. Man burde ikke kunne blive chefredaktør i Danmark, når man har gjort dette, ej sidde på et ledende job. Skikken er barbarisk og hører ikke hjemme i Europa..

  Religion skal forbydes indtil det 18 år. Og dermed omskæring også, mm. altså totalt forbydes. Jeg er mest til den sidste her. Men den første ville være en start om ikke andet..

  PS ka ula..”Af Bjø rn Sør ensen – 28. juni 2017 6:42

  Det multikulturelle og plad erhumanistiske ledende segment i DR lider af selvhad og foragt for dansk tradition og kultur, og lefler for det stagnerede eksotiske.”

  Borge rlige som BS, har naturligvis ingen ide om kultur og traditioner…Så vil han vide at Dansk kultur kun udvides via DR i dag, da alle andre medier er renlivet borgerlige fake news propaganda på området her..90% af medierne i DK er jo borgerlige fake news medier..

  DR står for den fineste vi har i DK. Derfor ønsker b orgerlige at nedlægge den..Licencen skal tages over skatten i fremtiden, og DR skal have 7-8 milliarder kr. mere årligt til at producere dokumentarer, folkeoplysning, lave kultur mv. Derudover skal alle statsborgere kunne modtage DR overalt i verden..Lad os dele det fantastiske DR med resten af verden. Den vil blive en stor vinder for landet via at sende det hele gratis online..Og være den første i verden til at gøre
  det.

  Af Nie ls Larse n – 28. juni 2017 17:17

  J. HA NS EN – 28. JUNI 2017 16:52
  En del af øvelsen er at holde de muslimske sat aner ude af landet.

  Midlerne til den ende er for så vidt ligegyldige. Bare de virker.

  Kommer fra en dømt kriminel, der har opmuntret til var det “generelt mord på muslimer”…blogejer sletter alle kommentarer nu..

  “Af J. Han s en – 28. juni 2017 15:06

  Hvis det kun havde været muslimer som omskar deres børn i Danmark.
  Så ville det være blevet forbudt øjeblikkeligt.
  Så debatten er ren hykl eri.”

  Helt enig! Jød ernes magt er stor i Danmark desværre..De må have mindre politisk magt i fremtiden..Den eneste grund til at det ikke er forbudt endnu, er de 5ooo “Danske” jø der..Vi er til grin mht. deres magt i landet her, i medierne
  mv.

  Af l is s – 28. juni 2017 20:50

  “Jeg respekterer selvsagt fuldt ud både Mchan gamas lødige argumentation pro et con, hans ret til at komme til en anden konklusion end undertegende.”

  Han er j øde så vidt jeg erindre selv? Så derfor hans opbakning her..

  Scinto logister omskærer vist ikke JSR? De frasortere blot børns omgang med deres forældre når de ikke er i troen din og forlader den….Endnu værre vel?.

  “Igen er det relevant at henvise til U.S.A. Det er simpelthen normen derovre.”

  I US i 80érne var nær 90% omskæret af drengene, i dag er tallet nede nær de 75%, som US bliver mere og mere ateistisk ligesom det mere mentalt udviklet Europa..Som de ældre årgange udør, ender de med et progressivt US selv der, og fremtiden er formentlig bedre for Amerikanere end den har været..Selvom de borgerlige derover har en fødselsrata på 30-40% mere end røde…vel samme her? De borgerlige føder som rotter..

  “J øderne i Danmark og Isra el har åbenbart mere indflydelde i Danmark end man går og tror.
  Står nogle få tusinde jø der i vejen for et forbud imod børnemishandling i Danmark?”
  JH

  Naturligvis..Det er ikke fordi der ikke er politisk flertal imod mu slimer , det er sikkert..Oghykl erisk..

  Af Jako b Schmi dt-Rasmus sen – 29. juni 2017 15:20
  “J. Niels en
  Ifølge dig, så er musli mske menneskerettighedsforkæmpere og mus limske feminister, der bekæmper omskæring af muslimske piger, islamofo ber!”

  Hvor kommer det vrøvl fra? Har du betalt for et af de højeste Sciento logist for at komme til den konklusion? Hvor meget?

  “Af K im Ol sen – 29. juni 2017 19:27

  J Hanse n
  Jeg ser, at du spekulerer i, at jeg skulle have indsat indlæg i dit navn.
  Det er ikke tilfældet.”

  Psy KO skriver altid direkte efter han er nævnt..Et give away..I årevis har han skrevet i andre debattøreres navne for at få dem frasorteret..Hans sengekammerat i debatten N PL agitere nu politimand, og rapportere alt kritik mod Isr ael..Det forlanger hans arbejdsgivere der.. Et kønt par.

  CE P tilhører den mest lav kulturelle gruppe af etniske Danskere..Ingen har respekt for sådan en..

  “Af Steen Raasc hou – 29. juni 2017 20:13
  “Lad os først slå fast, at et forbud bliver et muslimsk problem, ikke et jødisk. Uendelig få danske jøder benytter omskæring af drenge.”

  Kan du henvise til det fakta? statitstik mv.?

  Såvidt jeg ved og forstår er man ikke jøde hvis man ikke omskærer..Det forlanges faktisk af deres religiøse tekster. Derfor de truer med at forlade Danmark uafbrudt ved et forbud. Og derfor vi intet forbud har set..

  “Af J. Hans en – 29. juni 2017 20:44
  Der ville blive indført et forbud imod omskæring i morgen.

  “Af Me hmet S ami Gür – 29. juni 2017 20:47
  Omskær ing som en hygiejnisk og sundhedsfremmende tilgang til livet
  Kora nen påbyder ikke at kvinder omskæres
  Hvis det fortrinsvis var muslimer som anvendte denne skik.”

  Den påpeger det ej heller, og det er den væsentligste ting her..Det gør de jødiske tekster dog..

  Helt enig. Og tak for din støtte til at afskaffe den barbariske skik…

  Af Meh met Sa mi Gür – 29. juni 2017 22:07

  Du besvaret ikke?

  “Evolutionslæren er diskutabelt, kontroversielt og for kompliceret. For det andet var det ikke Erdogan, men det tyrkiske undervisningsministerium med formanden for landets uddannelsesråd, Alpaslan Durmus, der vedtog den nye beslutning.”

  Vi har virkelig ikke brug for ignoranter i Danmark der nægter evolutionslæren, fremskridt mv. Vi ønsker så afgjort ikke Danmark hensat til mellemøsten anno 6oo her..

  Du og i må lære at leve i den Danske ateistiske tro, og respektere vores model..Ellers må i tage hjem igen..

  “Det er dog ikke kun, når det kommer til biologien, at de tyrkiske elever kan se frem til en ændring af pensum. Også det hidtil obligatoriske “Religion og moral” bliver fjernet fra første-, femte- og niendeklasses pensum, oplyser undervisningsministeriet.
  I stedet vil eleverne kunne tage faget som et tilvalgsfag.”

  Gud herre bevares..Alt fremskridt i tyrkiet sættes tilbage nu, efter en generation i fremdrift..
  Dinasauers gik aldrig på jorden før år nul -3ooo år eller så, osv..Og det vil du have indført i Danmark også? Nej tak, og kommer ikke til at ske. Muslimske religiøse skoler skal forbydes i Danmark. Kun folkeskolen skal være acceptabelt for Muslimske indvandrer her..

  “For det tredje er Tyrk iet et land med overvejende muslimsk befolkning, som så alle andre muslimer og videnskabsfolk i verden er kritiske og spørgende overfor denne kontroversielle teori, hvis rødder stammer fra vesten og dermed Storbritannien.”

  Essentialt a tvungen mus limsk befolkning under Er dogan nu..Og ateis me accepteres ikke i skoler mv. Altså et religiøst diktatur lig Saud i Ara bien..

  Det glædelige er at i nu aldrig vil komme ind i EU de næste 5o år mindst..Og lad os håbe indtil i er lige så ateistiske som Danskerne med 90%..

  Luk nu ned for indvandringen af flere af denne slags?

  Af N iels Pet er Le mche – 29. juni 2017 22:14

  “Gü r, det er noget forbandet vrøvl, det du skriver om evolutionslæren. Der er ikke en topvidenskabsmand i verden — borstset fra i de hjernevaskede muslimske samfund — der betvivler korrektheden af evolutionslæren. Og bild os ikke ind, at det ikke har noget med islamiseringen af Erdostan at gøre.”

  Rent æ vl naturligvis…Troende Jød er gør og kan helt sammenlignes med musli mer her. Som kan diverse kristenfundamenta lister..I DK har vi forholdsvis få af disse sidstnævnte, men US har mange..

  “Af Flemm ing Lau – 29. juni 2017 22:15
  Ja det drejer sig om barbari VS civiliseret adfærd. Siden 1973 er 20% af Danmarks befolkning blevet foste rdræbt! I uge 26 2017 er vi nået op på 6160 flænsede fostre. ”

  En vidunderlig nyhed..Tak for at du bibragte det positive budskab her..Vi har brug for en solstråle historie i regnvejret her i dag….Tænk på alle de uønsket børn som ikke kom til? Deres forældres muligheder? Men mest af alt tænk på barnet! Et foster fjernet, er ikke være end et grissbasse foster fjernet..

  NBL..

  “Af Nie ls Lar sen – 29. juni 2017 21:52
  Reaktionen på det muslimske mordorgie er så småt ved at komme i gang…
  Får det mon politikerne til at stille spørgsmålstegn ved deres vanvittige asylpolitik? :-/”

  Lyder som ikke så let skjult opbakning til terrordåden?

  ikke forundret når det kommer fra dig..PET , Søren Pind har allerede oplyst os om at de ser højr eradikal te rror som yderst true nde..Og den skal så absolut ikke adskilles fra islamiste rnes..

  Måske burde i lære lidt fra os fredelige socialister, ateister? Nu siger du jo at du også er ateist, men dit had mod islam og støtte for højreradikal terror, som jeg kun kan tage dit indlæg her som, burde følges tykt og tyndt af PET. Såvel som de burde følge mange andre højreradik ale her i B…

  “f Meh met Sam i Gür – 29. juni 2017 22:51
  AF NIEL S PET ER LEM CHE – 29. JUNI 2017 22:14:
  Evolutionslæren er jo som bekendt moder ideologien til bl.a. zionismen og frimureri.
  Derfor er det forståeligt, at det kommer som et rystende og skælvende chok for Dem hr. Lem che.”

  🙂

  “Som det står i Kor anen:”

  Igen, og for tredje gang, koranen nævner intet om behovet for omskæring modsat de jødisk e tekster?

  Koran en begår ingen mirakler, som gør ej bibl en..Danmark er ateistisk. Vi skal have en ateistisk indvandringspolitik i Danmark. Hvis Danskerne fik lov at stemme om det, ville vi indføre den..Hvorfor tør i ikke politikere?

  “Af Eri k Lar sen – 29. juni 2017 22:05
  Der er jo slet ikke tale om “flygtninge-strøm”, men unge, mænd med modetøj, ipad m.m. der ønsker at komme til Europa og få ydelser som er hundrede gange mere end de kan bare drømme om i Afrika og Mellemøsten.”

  Erik har vist ikke rejst Afrika tyndt som undertegnede?

  Men du ville der finde en dyb fatigdom der, så desperat at en Dansk understøttelse svarer til flere gange årsindtægten ved arbejde der, og set over et måned kun, selv når på halv Dansk..Årsindtægten i lande som fx Gambia er ca. 3-4oo dollar om året, hvis man har et arbejde.Og det har de færreste..

  Af J. Hans en – 29. juni 2017 20:39

  AF J HANSE N – 29. JUNI 2017 20:27

  Nå.
  “Kryb et og psyk opaten Ki m Ol se n fortsætter med de falske indlæg.
  Ja.
  na zister som ham og CEP kan ikke argumentere på en civiliseret måde.
  Der mangler blandt andet nogle sociale kompetancer.”

  Manden er ikke stueren nej..Og skriver i alles navne..

  Af Lisbeth sørensen – 30. juni 2017 03:27
  Populisten andersson hader alt kritik mod blå blok, og sletter alt kritik uafbrudt…Han er ikke blot en frafalden, men en betalt propagandatør.

  Mht. jeres blå indvandrerpolitik andersson, den frafaldne…Læs og lær den ikke populistiske sandhed..Du sletter den så hurtig som den kommer på, som alt anden kritik af dit virke…En skamplet erd u..

  “Opbakningen fra dem var stor da DF var garanten for blå magt over de sidste 3o år..Men nu er tiderne ændret, og S og DF arbejder sammen på flere områder..Derfor bliver DF nu angrebet fra alle sider i blå blok, og derfor opfandt de det nye DF blå parti “nye borgerlige”..

  Jeg har altid ment at DF´s udlæningepolitik var for slap,ligegyldig og ingen mening havet og aldrig fuldførte noget at det beskrevet..De har narret DF stemmende i en generation nu..Spørgsmålet er blot om de og S vil indføre en oprigtig stram indvandringspolitik nu?

  Uden tvivl vil den blive bedre end hvad borgerlige kan. Blot sidste år tredoblet de tildelingen til et Dansk pas for udlændninge ift. året før..De er skrækslagende for det nye DF-S samarbejde og en stram indvandringspolitik..

  Under VKO mere end fordoblet de antallet af indvandrer over lo år , end lo året før under Nyrup..Samme er sket nu med den seneste regering. 2oo.ooo er kommet nu på 2 år og lidt ift. Danmarks statistik..Registreret nye udlændninge der søger arbejde, eller arbejder her..

 81. Af jan ulrik friis

  -

  Se Italien idag hvordan landet forvandles i et helvede på grund af ondskab: Frontex og godhedsindustrien diverse nødhjælpsorganisationers samarbejde med NGOer og italiensk mafia, nu kommer nødråbet fra Italien at islamisterne fra Afrika blevet alt alt for mange, and counting down for Italy!!

  Italien vil gerne dele dette islamistiske helvede med os andre EU lande, alle Afrikas islamister på vej til EU, Italien bliver aldrig mere Italien igen, det er også USA våbenindustrien/Frontex/Merkel/Markronen/Løkke/EU/Godhedsindustriens plan den totale destruktion af nationalstaten, den totale destruktionen af EU’s nationalstater i islam, den totale udslettelse af nationalstaten Danmark, det danske forsvar glimrer ved sit fravær, USA/Nato/Frontex/EU fjender af nationalstaten Danmark, det er tvivlsomt om danske forsvar vil løfte så meget som en lillefinger i forsvaret af det danske folk, det skal L økke regeringen nok forhindre, fjenden står i landet, men det danske forsvar vil stå på afstand, og gyse !

  Udslettelsen af nationalstaten Danmark, borgerkrigen er ikke langt borte, det bliver en regulær nedslagtning det danske folk, det danske forsvar ser vi aldrig mere til, spildte penge, for ikke at tale om skattekronerne de 2% til vores egen destruktion: Nato/Frontex den katastofale selvdestruktion.
  Dansk militær vil blive nedkæmpet på Østfronten og i Syrien, en gåde hvorfor og hvor dansk militær iøvrigt befinder sig, nu fjenden står i landet, er det danske militær usynligt, altså det danske militær anno 2017 værdiløst, en ommer!

  Alle tilrådestående styrker istedet hjemkaldes i forsvaret af Danmark, fjenden står i landet, på tide at der sparkes røv, rydde landet fra islam, det er en 1′ prioritet og hurtigt imens vi endnu kan, helt til fulde rydde op i svineriet, at DANMARK FRIT!

  Men min vudering at det danske militær anno 2017 er værdiløst, i lommen på våben og godhedsindustrien, loyal til Nato og Frontex, det danske folk ved besked, militæret kommer aldrig den danske befolkning til hjælp, aldrig, det skal en Merkel/EU/Frontex tro Løkke regeringen nok forhindre, i våben i godhedsindustriens navn, dansk militær vil stå ubehjælpeligt på afstand og gyse, eller rettere dansk militær får snart nok at bestille med at redde sig selv, når helvede bryder løs, og det på alle fronter!

 82. Af J. Hans en

  -

  AF JAN ULRIK FRIIS – 30. JUNI 2017 11:25

  Fremtiden for det danske “forsvar” er mobilitet og flexibilitet.
  Først nogle år hvor man overfalder nogle muslimske, ødelægger dem og skaber store flygtninge problemer.
  Så tilbage til Danmark for at afhjælpe de problemer som vi har skabt.
  Hvorefter det danske “forsvar” sendes tilbage til de muslimske lande for at skabe flere problemer.
  Og er der lidt free time. Så kan man provokere lande som Rusland.
  En win-win situation.

 83. Af jan ulrik friis

  -

  Ja det er grænseløst, og når det smælder til Hr H ansen, når det sådant rigtigt smælder til, hvilket: SMÆLD, Hr H ansen hvilket: SMÆLD!!!!!

  Tror godt Hr H ansen kan glemme den tanke at:…….”…..tilbage til Danmark for at afhjælpe de problemer som vi har skabt……”
  Intet tegn på at det danske “forsvar” afhjælper noget som helst nogensinde, for så var det sket, dansk “forsvar” gør vi vist bedst i at glemme!

  Vi kan være enige om at det danske “forsvar” kører russisk roulette, ligesom tysk “forsvar” ALDRIG kom/kommer det tyske folk til hjælp, vasker hænderne i blod, og lader folket omkomme i en etnisk udrensning!

  Det italienske “forsvar” vil ALDRIG NOGENSINDE komme sit italienske folk til hjælp nu i undergangen, imod den voldsomme islamistiske invation der står i landet, Italien bliver aldrig Italien igen, nu det hele Afrikas milliarder vælter over hinanden for at komme med Frontex ind i Italien!

  Jeg må konstaterer at vores danske”forsvar”er lige så værdiløst, nu fjenden står i landet, det danske “forsvar” kom/kommer ALDRIG danskerne til hjælp, for så var det sket!!!

 84. Af P Christensen

  -

  Ved nærmerer eftertanke har J Hansen jo ret.
  Når man skærer hovedet af hunden, kan den ikke logre med halen.

  Ved at fjerne diktatorerne i Mellemøsten (hovedet), skulle borgerne til
  at leve med hinanden i fred og fordragelighed, og til at tænke selv.
  Men da religiøse tosser tænker qua deres grønspættebøger,
  og ikke har en selvstændig tanke i livet, begyndte de straks at slås.

 85. Af J. Hans en

  -

  AF JAN ULRIK FRIIS – 30. JUNI 2017 13:24.

  For en sjælden gangs skyld gode nyheder.

  I Jyllands Posten læser man:

  “Antallet af udlændinge, der i 2016 fik tildelt et dansk pas, var tre gange højere end året før. Det viser en ny rapport fra OECD.
  I alt fik 15.000 personer sidste år tildelt et dansk statsborgerskab, og blandt dem – som nu med rette kan kalde sig danskere – kommer flest fra Irak, Afghanistan, Somalia og Tyrkiet. Ifølge Danmarks Statistik har antallet af nye, danske statsborgere kun én gang tidligere været så højt. Det var i 2000, hvor 19.323 fik dansk statsborgerskab.”

  Det er uden tvivl Venstres straksopbremsning som slår igennem nu.

 86. Af jan ulrik friis

  -

  H ansen, der ser du selv med egne øjne at verden udenfor Berlingske, virkeligheden vores samfunds skyggesider, et Danmark der time for time forvandles i no-go zoner!

  Dit referat fra Jyllands Posten er ikke for sarte sjæle, sådant giver koldsved og kredsløbsforstyrelser!
  Du gør nu nok klogest i for fremtiden at holde dig til Berlingske, holde dig til Berlingske…Den Korte & 180 grader….der ikke presenterer undergangen & elendigheden i et positivt lys, men jeg tvivler også på at Hr H ansen fandt nyheden under Jyllands Postens de: positive nyheder, den var sikkert af Jyllands Posten lagt ind under: ugens dårligste nyheder, fremtiden vil iøvrigt byde på flest: dårlige nyheder, ja det er Venstre/Merkel effecten der nu slår igennem til fordel for islam, destruktionen af nationalstaten Danmark!

 87. Af J. Hans en

  -

  AF JAN ULRIK FRIIS – 30. JUNI 2017 16:24

  Jamen det er da positivt.
  Tænk på hvor mange der var kommet, hvis vi ikke havde haft Venstres straksopbremsning.
  Og det er også tænkevækkende, at disse positiver nyheder kommer, når Venstre har regeringsmagten.

 88. Af jan ulrik friis

  -

  H ansen, det kan man mene,
  at positivt at der endnu er et Danmark udenfor Berlingske blogs, det kan man mene, men hvor længe Hr H ansen, hvor længe?

  Her må vi huske at L økke gik til valg, og blev valgt på løftet om 0 migration, et løfte L økke og Ventre regeringen skal holdes ansvarlige på!

  Derimod det helt katastofale at Venstre regeringen istedet finder flertal for M erkels plan at en øget islamistisk migration, sådant er utilgiveligt, her taler vi landsforrædderi, en bevidst døråbner for radikal islam, og destruktionen af nationalstaten Danmark!

  L økke må holdes fuldt ansvarlig hans valgløfte til det danske folk at 0 migration!

  Et farvel til alle islamisterne i Europa, og situationen bliver anderledes positiv, men det kræver naturligvis at L økke holder sit valgløfte at 0 migration, og at vi siger farvel til alle islamisterne!

  L øsningen hedder som lovet det danske folk: 0 islamisk migration!

 89. Af J. Hans en

  -

  AF JAN ULRIK FRIIS

  Løsningen hedder, at Danmark øjeblikkelig skal standse sin deltagelse i USA`s krige.
  Krige som skaber flygtninge og terror.
  Og vi skulle aldrig have deltaget.
  Men den danske befolkning, eller ca. 50,5 procent, lod sig forfør og bedrage, af Fogh og hans løgnehistorier.
  Nu hænger vi på den.
  Og følgerne af vores forbrydelser.
  Det kommer vi til at betale for i årtier.

 90. Af jan ulrik friis

  -

  Hr H ansen, ja vi må naturligvis kalde alle styrker hjem i forsvaret af Danmark, udmelde os af EU & Frontex, tage afstand fra alle M erkel og Nato’s terror planer, sætte “forsvaret” på prøve om det er loyalt overfor det danske folk, eller er Nato/Frontex lakajer?

  Om vi det danske folk overhovedet har et dansk”forsvar” hvad jeg tvivel på?

  Det græske folk har intet forsvar, det tyske folk har intet forsvar, det svenske folk har intet forsvar, det italienske folk har intet forsvar imod islam, tilsyneladende har Danmark heller ikke et forsvar, der stiller op loyalt for det danske folk imod islam ?

  Nu som i 40’ernes Danmark søger danske styrker igen lebensraum på Østfronten, og det bizzare, det ubegribelige at Danmark befinder sig ulovligt i Syriens ødemark, bomber Syriens infrastruktur, det er en dødsfælde, den klapper i, vi må slet ikke befinde os ulovligt i Syrien, en gåde hvad vi overhovedet laver i Syrien ?

  Om vi ikke nu trækker os ud og hjem får vi simpelhen øretæver, danske militære fejltagelser på stribe udenfor landets grænser må ophører øjeblikkeligt, risiko at den danske befolkning går med ned ved et danske millitært nederlag, og Danmark tabt !

  Ja H ansen nu hænger vi på den, og det bliver kontant afregning ved kasse A, ingen kære mor, om ikke vi nu trækker vores styrker hjem, på dansk jord, i forsvaret af Danmark, og kun i forsvaret af Danmark!

  Men et forsvar af Danmark bliver også en stor mundfuld for det danske”forsvar”!

 91. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jamen, JUF, hvilket forsvar har din arbejdsgiver mod den islamisering af Rusland, der er i fuld gang? I kan jo ikke spærre dem inde i stannerne mod syd. Og med den fart, russiske mænd drikker sig ihjel, er det snart slut med gamle moder Rusland.

 92. Af jan ulrik friis

  -

  Ja Hr L emche, der ligger nu en plan på bordet, aktiveres meget meget snart i FN regie,

  gælder også for Rusland, og sætter et stop for islam, flere detaljer skal jeg vel ikke afslører her, om NSA skulle lytte med, de er en smule nysgerrige!

  Men ro på L emche, ved ikke hvad din kone har bildt dig ind, men weekend så tag dig nu bare en ekstra taffel akvavit, det gør godt, og du holder nu nok din tid ud!

  Jamen så skål L emche, et lille forskud på sejren over islam!

 93. Af J. Hans en

  -

  Jan Ulrik Friis.

  Pas på med hvad du skriver til Lemche.
  Han er medlem af hjemmeværnet.
  Og indberetter andre.

 94. Af jan ulrik friis

  -

  H ansen, ja det havde jeg i forvejen sikret mig, at ikke inat skulle afsted i bil under påvirkning af alkoholiske drikke, tænkte ved mig selv det samme som dig, ja L emche kan være lusket, og det vidste jeg, L emche slog sikkert alarm til den lokale landbetjent i udfarten til og fra Petrozavodsk, det havde jeg forudset, ja det havde jeg forudset, men det var vel også lige lovligt vovet af mig, at bede Hr L emche en skål, velvidende at Hr L emche aldrig vil deltage i en skål for “sejren over islam”!

 95. Af jan ulrik friis

  -

  /H ansen,

  ja det havde jeg i forvejen sikret mig, at ikke inat skulle afsted i bil under påvirkning af alkoholiske drikke, tænkte ved mig selv det samme som dig, ja L emche kan være lusket, og det vidste jeg, L emche slog sikkert alarm til den lokale landbetjent i udfarten til og fra Petrozavodsk, det havde jeg forudset, ja det havde jeg forudset, men det var vel også lige lovligt vovet af mig, at bede Hr L emche en skål, velvidende at Hr L emche aldrig vil deltage i en skål for “sejren over islam”!

 96. Af jan ulrik friis

  -

  …….jamen – jamen……….mit svar til H ansen cirka 09:00, er havnet i filter……………………..

 97. Af jan ulrik friis

  -

  H r H an sen, i forvejen havde jeg sikret mig, skulle ikke afsted under påvirkning alkoholiske drikke, jeg tænkte nemlig ved mig selv det samme, at L emche sikkert slog alarm den lokale landbetjent i udfarten til og fra Petro zavodsk, det havde jeg forudset, ja det havde jeg forudset, vel også lige lovligt vovet af mig, at bede L emche en skål, velvidende at L emche aldrig vil deltage i en skål for sejren over islam!

 98. Af Niels Peter Lemche

  -

  Sjovt nok, hvor ofte putlikkerne og deres medløbere griber til flasken som argument. Men den er måske en naturlig del af deres egen tilværelse.

  Og J Hassan: Det har jo virket. Der er ikke ret mange indlæg af den karakter tilbage på bloggen. Dine indlæg kvalificerer sig ikke til så megen opmærksomhed, at man gider skrive om dem. Og der bliver på forskellige blogs renset godt ud i indlæggene, ikke mindst dem fra “Søren Sørensen og hans alias’er”.

 99. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Pas på med hvad du skriver til Lemche.
  Han er medlem af hjemmeværnet.
  Og indberetter andre.”

  NPL indberetter alle han er uenige med.. Glem ikke at han er frimurer-en forbryderisk organisation som skal forbydes at virke i DK- og uden tvivl israelsk påvirkningsagent med nære bånd til efterretningstjenesten der. Det har han faktisk selv nævnt her i debatten, at mødes med folk i efterretningstjenesten der…Pundik, politikens fhv. chefredaktør, har også tilkendegivet at spionere for Israel mod DK..
  Lemche er veltrænet i hasbara manualen.

 100. Af jan ulrik friis

  -

  Ser at 2 anbefaler denne debattør, dette blogsindlæg på Facebook: Caspar & Jesper I er afsløret!
  ……….indlæg endnu i filter….svar til H ansen af den 1 juli cirka 9:00….……

 101. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, man kan da ikke være i tvivl om, hvor du befinder dig. Hvilken dansker kender Petro zavodsk? Av, det var en brøler.

  At sproget i dette indlæg fra dig er usædvanlig dårligt, det springer vi let og elegant over. Dit indlæg var fra 1 JUL. Måske du druknede sorgen over den elendige sommer igen i år på den sædvanlige russiske måde.

 102. Af jan ulrik friis

  -

  Hr L emche, ja det var vist en mindre brøler, men her taler vi små marginaler!

  Tak Hr L emche, ja det springer vi let og elegant over, godt set Hr L emche, vi springer bare over,
  30 juni værste storm i mands minde, sommeren regner bort!

  Jamen – jamen så har vi skålen til gode Hr L emche, det har vi, til sejren over kalifatet!

 103. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, lige nu er det nok den lille tyksak i Nordkorea, vi skal være bange for. Problemet er nok mest, at lillebamsen ved så lidt om verden, at han kan finde på at bruge sine våben, selv om han nok som en anden mafiabos snarere vil bruge dem til at udpresse sine naboer.

  Men vi har mange gange i historien set katastrofer opstå på grund af lederes manglende forståelse for, hvad der rør sig uden for deres eget lille, lukkede univers.

  Tænk på scenen i Der Untergang, hvor Himler tager af sted for at møde Eisenhower — tror han — og spørger sin rådgiver, om han skal bruge tyskerhilsen eller militær honnør. Han anede ikke engang, at det sidste Eisenhower ville, var at modtage ham.

 104. Af jan ulrik friis

  -

  Hr L emche forbryderorganisationen USA / Nato er et enkelt træk fra skakmat, i desperation nogle sidste krampetrækninger, som at sender en armada til det indiske ocean, nogle fingerede kemiske angreb i Syrien, våbenstøtte til den radikal islam, hjælp til Afrika & Mellemøsten at overløber EU landene, USA=fake som i fake “news”………. Hr L emche, USA-UK /Nato forsvinder nu som dug for solen !

  1′ prioritee for Danmak i undergangen en kontant dags dato afregning, en klar dansk udmelding af Nato af EU, at vi nu får ryddet op i svineriet, rydder landet for islamister til 100%, det vil ske med eller uden Danmarks hjælp, her og nu må vi være på forkant med situationen når der skal sparkes røv, at ja tror også Nordkoreas Kim vil undre sig, hvad blev der af USA??? De store imperiale drømme, USA & Nato der ellers var så store i munden!!!!

 105. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, plidder-pladder, russisk ønsketænkning.

 106. Af jan ulrik friis

  -

  Det er også derfor jeg fortæller det inden at det sker, at ikke Hr L emche skal blive ved med at råbe helt nede fra undergangen!!!

 107. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, hvad mener du med: “helt nede fra undergangen!!!”

  Du burde en gang imellem få opfrisket dit danske. Sætningen er meningsløs på dansk.

 108. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, hvad mener du med: “helt nede fra undergangen!!!”

  Du burde en gang imellem få opfrisket dit danske. Sætningen er meningsløs på dansk.

 109. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, og så synes jeg, at I skal være mere opmærksomme på, hvad der sker ovre østpå. Den lille bamsedreng i N. Korea kan jo lige så godt finde på at hælde en raket i hovedet på jer som på amerikanerne.

  Vi i vesten har ingen interesse i at overtage det russiske fallitbo. Vi har haft rigeligt travlt de sidste 25 år med at få genopbygget det Østeuropa, som russerne efterlod. Nu er vi ved at være der. Skulle vi så til at begynde forfra?

 110. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, og så synes jeg, at I skal være mere opmærksomme på, hvad der sker ovre østpå. Den lille bamsedreng i N. Korea kan jo lige så godt finde på at hælde en raket i hovedet på jer som på amerikanerne.

  Vi i vesten har ingen interesse i at overtage det russiske fallitbo. Vi har haft rigeligt travlt de sidste 25 år med at få genopbygget det Østeuropa, som russerne efterlod. Nu er vi ved at være der. Skulle vi så til at begynde forfra?

 111. Af jan ulrik friis

  -

  “JUF, hvad mener du med: “helt nede fra undergangen!!!”

  Du burde en gang imellem få opfrisket dit danske. Sætningen er meningsløs på dansk.”

  “Der Untergang, hvor Himler tager af sted for at møde Eisenhower — tror han — og spørger sin rådgiver, om han skal bruge tyskerhilsen eller militær honnør. ”

  ” Vi har haft rigeligt travlt de sidste 25 år med at få genopbygget det Østeuropa, som russerne efterlod. Nu er vi ved at være der. Skulle vi så til at begynde forfra? ”

  Nej Tyskland bliver aldrig mere bygget op igen, dennegang er det slut!

  Østtyskland kan endnu nå her der untergang, at løsrive sig sig fra M erkels hendes vision om et Islamistiske Stortyskland!

  “The darkest hour is just before dawn”!

  Jeg er ikke bekymret for Nordkorea, men Danmark hvor står Danmark ? Tiden løber også ud for Danmark!!!

 112. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, det er altid rart at blive mindet om, hvor I står.

  Dit danske er derimod ikke blevet bedre i dit svar.

 113. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, det er altid rart at blive mindet om, hvor I står.

  Dit danske er derimod ikke blevet bedre i dit svar.

 114. Af jan ulrik friis

  -

  Hr L emche, udfaldet som sidst i 1945, M erkels islamistiske multi-kulti planer, EU plan at fjerne nationalstaten, Frontex der konstant pumper nye islamister op i stormløbet på Europa,

  Sverige & Danmark er allerede gået alt alt for langt i “berigelsen”, vi ødelægger vores fornemme urgamle nordiske kultur, se bare Sydsverige forvandling i no-go zoner, vores nordiske folk udryddes, bedst at stoppe borgerkrigen nu, inden den bliver til en ensidig regulær nedslagtning, udryddelse af vores nordiske folk!

  Hvad blev der egentligt af “forsvaret” og Civil “forsvaret” dem så vi aldrig mere til!!!

 115. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, du mener Rosengården i Malmø! Det er vist den eneste “no go zone” i det sydlige Sverige. Men er den meget værre end Voldsmose, bortset fra størrelsen. Jeg synes, at du skulle kommer hertil og spadsere end tur i Lund eller Kristianstad.

  Desuden, hvis du kendte noget til forholdene, ville du vide, 1) at Civilforsvaret staves i ét ord, og 2. At det fik ny navn til beredskabskorpset. Det er allerede mange år siden, så mange, at det har ændret navn igen til “redningsberedskabet”.

 116. Af jan ulrik friis

  -

  Hr L emche det er naturligvis heldigt og velundt om du kan tage dig til og fra Lund, og til og fra Kristianstad, at der findes sådanne lommer hvor det endnu er mulighed at færdes frit.

  Men nej jeg mener ikke bare Rosengården, men hele Sydsverige, det er frygtelige forhold Hr L emche, det blev beskrevet i sidste uges RT-today, de frygtelige forhold i Sydsverige, alle større byer i Sydsverige og deres opland var indtegnede med rødt som risk-zoner, politiet er overbelastede, det var hårrejsende at se, ikke mindst når vi husker få år tilbage, hvor alt var fred og idyl, dengang inden islamisterne kom til Sverige!

  Jeg må naturligvis stille spørgsmålstegn ved “Forsvaret”? Og hvis ikke Forsvaret er et forsvar, kommer vi til Civilforsvaret om det overhovedet er et forsvar?
  Ingen grund til at ændre navnet, med mindre det slet ikke er et forsvar?

  Alarmklokken ringer da fjenden allerede nu står i landet, altså manglende beredskab, manglende civilforsvar, men det var naturligvis aldrig sket i din tid L emche i ledelsen i Civil”forsvaret”dengang levede vi endnu i tryghed, men det var dengang!

 117. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, jeg er ikke i tvivl om, at løgnefabrikken med RT i spidsen kan skrive og melde sådan noget vrøvl ud.

  Problemerne er begrænset til visse områder i de større byer. Indvandrerne bevæger sig ikke gerne ud i landet. De er bange for djinnerne, der bor i skovene og i de åbne områder, at de skal komme og æde dem. Vi har et par afghanerdrenge i landsbyen. De har aldrig lavet problemer af nogen art.

  Og modsat dig, så har jeg boet herovre i 16 år, så jeg skulle nok være rendt på problemerne, hvis forholdene var som løgnefabrikken beskriver dem. Find på noget bedre.

  Men det er selvfølgelig en del af en målrettet propaganda, der skal hidse vore befolkninger i vest op mod vore politikere. Desværre er I i den grad blevet afsløret i forbindelse med det franske valg. Det er i øvrigt også interessant, at i Tyskland har der været muslimsk terror; men det er faktisk ingenting mod de hadforbrydelser, som det yderste højre står for, og som der er tusinder af hvert år, men en klar stigende tendens. Jeg kan love dig for, at tyskerne er klar over det, og det er en hovedsag til, at jeres propaganda i den grad preller af på dem. De har prøvet det før.

 118. Af jan ulrik friis

  -

  Hr L emche, er åbenbart undtagelsen der bekræftiger reglen, 16 år glemt bort i skoven er også ganske godt gået, selv om det er noget af en straf, gemme sig i skoven for at undgå straf!

  Ja så forstår jeg bedre at efter 16 år, naturligvis at du må have lidt vanskeligt ved at forstå min danske tekst, efter disse år sprang rundt i skoven, men du kan jo bare genlæse alle mine indlæg om igen!

  Får helt ondt af dette svenske folk, at disse djinnerne må naturligvis også slippes ud i byerne, og det i et stort antal, forstår at de ikke æder hvide, for så var Hr L emche forlængst blevet spist, af djinnerne!

  Der untergang kommer snigende, befolkningen sov i timen, retsstater Sverige ved at forsvinde, tydeligt i de vestlige lande der tog ind islamister nu alle forsvinder!

  Vi danske behøver nødvendigvis ikke at gentage den samme onde jævelskab i Danmark, M erkels multi-kulti et ondt fejlslagen islamistiskt eksperiment der fremavlede den radikale islam!!!

 119. Af l... sørensen

  -

  JUF står på højrefløjen sammen med lemche -som dog også spionere for Israel mod DK…(har tilkendegivet at mødes med efterretningsagenter derover fra mv., som om at vi ikke vidste det allerede?)

  Sverige er vel et godt gemmested for lemche? De leflet også stærkt for nazisterne under anden verdenkrig, og blev umådelige rige på det..Så rigt at de levet stort på det indtil omkring år 1999..Og nu på vej fremad på egen fremmarsch endelig…

  “” Vi har haft rigeligt travlt de sidste 25 år med at få genopbygget det Østeuropa, som russerne efterlod. Nu er vi ved at være der. Skulle vi så til at begynde forfra? ””

  Naturligvis skulle vi det lemche..Rusland som endnu en EU stat vil være yderst brugbart. Du må glemme dit had fra dine forfæderes misbrug derover…Og se på det med Danske øjne? Et land hvad fem gange større, utallige muligheder for et overbefolket Europa.

  “Og modsat dig, så har jeg boet herovre i 16 år, så jeg skulle nok være rendt på problemerne, hvis forholdene var som løgnefabrikken beskriver dem. Find på noget bedre.”

  Det var satans..Du er lige blevet 70 ikke?..Pension som 54 årige? Min mor er nu nær de 88 år, og arbejder stadigvæk ca. 4 timer om dagen..Med løn og det hele og er en skarp cookie, som alle respektere….Viser vel hvor håbløs det offentlig system kan være når man kommer fra Lemches kvaksalver verden af religiøs nonsens?

  “Af Niels Peter Lemche – 4. juli 2017 14:56
  JUF, det er altid rart at blive mindet om, hvor I står.
  Dit danske er derimod ikke blevet bedre i dit svar.”

  Altid fornøjeligt når en ikke Dansker som fessorlemche fortæller os Danske hvad er Danskhed..(han er tysk-schweizer siger han, formentlig via Rusland jøder?)..Altså slet ikke Dansker er han.

  Og bor i Sverige hvor han bruger sin Danske luksusoverførelsesindkomst…
  0 Respekt for denne udenlandske mand.

 120. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, “Vi danske”… hold nu op. Dit sprog er så ringe, at du tydeligvis kun har en begrænset uddannelse i dansk. Men du kommer fra et samfund, hvor alle lyver, og alle ved, at alle lyver. Det er et kulturelt problem ovre i løgnefabrikken.

  Men du får vel penge for at skrive dit sludder.

 121. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, “Vi danske”… hold nu op. Dit sprog er så ringe, at du tydeligvis kun har en begrænset uddannelse i dansk. Men du kommer fra et samfund, hvor alle lyver, og alle ved, at alle lyver. Det er et kulturelt problem ovre i løgnefabrikken.

  Men du får vel penge for at skrive dit sludder.

 122. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, “Vi danske”… hold nu op. Dit sprog er så ringe, at du tydeligvis kun har en begrænset uddannelse i dansk. Men du kommer fra et samfund, hvor alle lyver, og alle ved, at alle lyver. Det er et kulturelt problem ovre i løgnefabrikken.

  Men du får vel penge for at skrive dit sludder.

 123. Af jan ulrik friis

  -

  Hr L emche der er vel ikke nogen der er mere dansk end jeg, jeg skal sige dig en sandhed Hr L emche en sandhed, ved at i Sverige er det ilde hørt og at sandheden er undertrykt, men min slægt red og kæmpede under K ong V aldemar A tterdag, senere sammen med D ronning M argrethe den l. samlede Norden, min slægt var med under V aldermar ved brændbeskatningen af Visby i 1361, allerede dengang vidste Danmark, og det vidste vi, ja det vidste vi at Sverige skal styres med hård hånd, blødsødenhed fører til det fordærv du ser i Sverige idag!!!

 124. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, meget primitiv historieskrivning. Visby og Sverige! Visby var en Hansestad, og Valdemars optræden der var en del af hans kamp mod hansestæderne. Sverige, tja, hvad var Sverige på det tidspunkt?

  Nå, så nu har du forfædre fra det 14. årh.! Og hvor har du dem fra. Husk vor svagt bevidnet vor familiemæssige fortid er i Danmark: Kirkebøgerne, ja, var der nogen inden Grevens Fejde, blev de brændt, og landsarkivet i Roskilde gik til under svenskerkrigene. Der er naturligvis adelsfamilier, der har bedre informationer om deres forfædre; men dem tilhører du nok ikke.

 125. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, meget primitiv historieskrivning. Visby og Sverige! Visby var en Hansestad, og Valdemars optræden der var en del af hans kamp mod hansestæderne. Sverige, tja, hvad var Sverige på det tidspunkt?

  Nå, så nu har du forfædre fra det 14. årh.! Og hvor har du dem fra. Husk vor svagt bevidnet vor familiemæssige fortid er i Danmark: Kirkebøgerne, ja, var der nogen inden Grevens Fejde, blev de brændt, og landsarkivet i Roskilde gik til under svenskerkrigene. Der er naturligvis adelsfamilier, der har bedre informationer om deres forfædre; men dem tilhører du nok ikke.

 126. Af jan ulrik friis

  -

  Hr L emche det var også dengang som idag, Den Sorte Død der kom til Danmark og Sverige omkring 1349, udryddede en tredjedel af befolkningen, Sverige var svækket af Den Sorte Død og af indre stridigheder og magtkampe, økonomiskt svækket ligesom idag i pladderhumanisme og migration, at det dengang var let for K ong V aldemar at næsten uden kamp erobre Skåne!

  Dengang udryddede Den Sorte Død kun en tredjedel af befolkningen, så let slipper vi ikke dennegang!

 127. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, du opererer med disse størrelser Danmark og Sverige. Men hvad var det, der foregik i middelalderen. Jo, begge lande — Sverige begrænset til området nord for Småland — var egentlig en række små grevskaber, hvor den samlende figur var kongen. Så hvordan erobrede man et land? Ved at få greverne over på sin side. Det er det forunderlige fænomen, man kalder adelen. Disse familier var i princippet kun loyale over for sig selv. Derfor kunne i det 19. årh. Helmuth von Molkte skifte en dansk officerskarriere ud med en tysk. Det gjorde han godt og blev århundredets betydeligste feltherre næst efter Napoleon. Der var von Bülow’er med på begge sider i de slesvigske krige. Valdemar Atterdag sloges med hansestæderne om handelen i Østersøen og bankede skånske grever på plads. Han datter klarede det mere elegant, men nok så bestemt, og fik nu hele den svenske adel bag sig. Landenavnene var næppe mere end symboler.

  I øvrigt, på hvilken måde var Sverige hårdere ramt af den sorte død end Danmark? Du siger selv at en tredjedel af befolkningen døde i begge lande.

  Sagen var nok den, at den danske konge var langt mere velhavende end sine svenske modstandere. Derfor kunne han ansætte en større lejehær. På Gotland var der ikke andet end de lokale bønder til at forsvare Visby, og de blev slagtet af kongens tyske lejesvende.

 128. Af jan ulrik friis

  -

  L emche
  “I øvrigt, på hvilken måde var Sverige hårdere ramt af den sorte død end Danmark? Du siger selv at en tredjedel af befolkningen døde i begge lande.”

  Jamen det skrev jeg også: “…. Den Sorte Død der kom til Danmark og Sverige omkring 1349, udryddede en tredjedel af befolkningen,…..”

  Sverige var svækket ligeså Danmark at blev nødsaget til at udplyndre Sydsverige, lykkedes endda V aldemar at tilbage erobre Skåne til Danmark, oppe imod dårligt udrustede svenske bønder, imod en dansk kamptrænet hær, havde været igennem tyve års borgerkrig, den vej skal vi jo alle!
  Idag gør jeg ikke den store forskel på Sverige og Danmark, løbet er ligesom kørt, Norden befolkningen er delt og svækket, uden grænser, uden forsvar, uden viljen til forsvar, Danmark – Sverige slaget er reelt tabt, borgerkrigen bliver en regulær nedslagtning af det etniske nordiske folk!!!

  “Forsvaret” & Civil”forsvaret” ser vi aldrig mere til, et tegneseriehold, en illusion!!!

  Efter sejren over Skåne fik V aldemar også dengang nok at gøre i et forsvar af Danmark, fordi Sverige og Tyskland slog sig sammen i kamp imod Danmark, at det var først under M argrethe den 1′ det lykkedes Danmark at samle hele Norden.

 129. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, det er for primitivt: Sverige og Tyskland slog sig sammen! Nej, det ved Gud de ikke gjorde. Ren historieforfalskning. Valdemars kamp var mod hansestæderne, der gik så langt mod øst som også at inkludere Riga, ja, sådan set hele den baltiske kyst.

 130. Af jan ulrik friis

  -

  For det viste sig nemlig at, Hr L emche det viste sig, og det er forskellen, at Sverige og Tyskland slet ikke kunne enes, i den grad at V aldemar hånede disse tyske og svenske for den manglende evne at enes indbyrdes!

  Men det lykkedes alligevel Tyskland & Sverige i en grad at sætte stopper for den danske konge og hans hærs erobringer!

  Sådant er det egentligt også den dag idag, hvor Tyskland & Sverige har fundet sammen i “berigelsen”!

 131. Af jan ulrik friis

  -

  L S ørensen “………..Pension som 54 årige?…..”

  Åbenbart disse gennemgående karaktertræk din klient; ikke nødvendigvis hverken gammel eller klog, fremtræder istedet arbejdssky lader sig pensionere som 54 årig, klienten udmærker sig dog ved istedet at være gammelklog!

Kommentarer er lukket.