Hvorfor fører vi krig?

Af Jesper Holm Frederiksen 46

I dette efterår skal der forhandles et nyt forsvarsforlig, og selvom vi endnu ikke kender udfaldet af forhandlingerne, lader der til at være temmelig bred enighed om, at der forventes en længeventet tilførsel af midler til Forsvaret.

Imens politikerne forhandler, kan det måske være interessant for os andre at træde et skridt tilbage og overveje de fundamentale spørgsmål, der kan rejses omkring selve kernen i “forsvarsdebatten”. Jeg er eksempelvis ofte stødt på argumenter som “det nytter jo ikke noget” eller “nogen skal jo være de første til at nedlægge våbnene, hvis vi skal have verdensfred.” Verdensfred. Det er i sig selv et mærkværdigt ord, der implicerer en tro (ja, netop en tro) på, at der enten for en periode eller permanent kan herske fred over hele kloden. Den slags konsekvente synspunkter skal man som regel ud i de yderste afkroge i socialistiske, radikale eller liberalistiske kredse for at finde. Men alligevel havde vi da for blot fire årtier siden et fremadstormende parti, der skrev sig ind i dansk politisk historie ved bl.a. at ville afskaffe Forsvaret og erstatte det med en telefonsvarer, der på russisk overgiver vores lands kapitulation. Og udtrykket “verdensfred” bruges stadigvæk forholdsvis ofte. Særligt efter Ruslands annektering af Krimhalvøen blev det gang på gang påpeget, at Rusland og Putin var en trussel mod den paradisiske tilstand, vi kalder “verdensfred”.

Men vi mennesker har som art en exceptionel voldelig historie. Vi har formentlig bekriget hinanden, siden vi rejste os på to ben. Hvorfor har vi gjort det? Evolutionært betragtet burde vores art være interesseret i at bevare sig selv i stedet for at slå sig selv ihjel. Men uanset, om det har drejet sig om ressourcer, territorier eller religiøst herredømme, har mennesker til alle tider bekriget hinanden i massivt omfang. Hvad er det, der driver mennesker til gang på gang at slå hinanden ihjel, og er der overhovedet nogen grund til at forvente, at fremtiden byder på noget som helst andet, og hvis ikke, bør vi så ikke forberede os på krig i langt større omfang, end vi har gjort i meget, meget lang tid?

Jeg vil i dette indlæg forsøge at samle nogle af de tanker, der er blevet gjort af filosoffer, militærteoretikere, videnskabsfolk og mange andre for at diskutere og besvare spørgsmålet “hvorfor fører vi krig?”. Måske kan vi lære noget af disse mennesker og overveje, om krig også i fremtiden er noget, vi skal forvente og forberede os på. Hvis vi kan besvare dét spørgsmål, kunne det måske tænkes, at vi ville forholde os til forsvarspolitikken med en lidt større alvor, end vi har gjort de sidste to-tre årtier.

I Stanley Kubriks film “Space Odessey” fra 2001 ser man i første scene et fiktivt forhistorisk kontrovers mellem to abestammer, der strides om adgangen til et vandhul. Den ene stamme skræmmes og fordrives væk fra vandhullet. Denne stammes leder får herefter inspiration til at samle en kraftig knogle op og tage det i brug som slagvåben, og denne abe opfinder hermed verdens første dødelige våben. Stammen bevæger sig hen til vandhullet med henblik på at fordrive den fjendtlige stamme og tilbageerobre kontrollen over vandhullet. Lederen fremprovokerer en nærkamp med den rivaliserende stammes leder og får med sin overlegne kampkraft, på grund af knoglekøllen, nedkæmpet sin modstander hurtigt og effektivt.

Scenen er simpel, men pointen er tydelig: Hvor der er intelligent liv, vil der være krig. Det særegne ved disse hominider – og homo sapiens – er, at de bruger et redskab med det ene formål at udøve fysisk magt for at fremme egne interesser

I følge arkæologiprofessor og forfatteren bag værket “War before civilization”, Lawrence H. Keeley, har 90-95% af alle kendte samfund udøvet krig for at fremme egne interesser. Hvis vi tager vores eget land som eksempel, havde vi den længste fredsperiode i tiden efter Store Nordiske Krig og frem til Englandskrigene. Det var en periode på godt 80 år, og i øvrigt en periode, hvor vi var væbnet til tænderne for at beskytte vores neutralitet. Hvis vi antager, at der har hersket fred siden 2. verdenskrigs afslutning, er det først om knap ti år, at vi tangerer den rekord. Fredstid lader altså til at være undtagelser i vores 1000 år lange historie.
Sådan forholder det sig imidlertid ikke kun i Danmark. Nej, det kunne snarere synes simpelthen at være et grundvilkår i menneskets tilværelse.

Jeg vil i indlægget gennemgå fire overordnede teorier om, hvorfor vi mennesker bekriger hinanden. Der findes andre teorier, mere eller mindre beslægtede med de fire, jeg har udvalgt, men disse fire er de mest udbredte og anerkendte.

 

1. Krigen er rationel
Sun Tzu’s berømte værk “Krigskunsten” starter med sætningen:
“Militær handling er vigtig for nationen. Det er et spørgsmål om liv og død, stien mellem overlevelse og udslettelse, så det er afgørende at studere det nøje.”
Sun Tzu var general i den oldkinesiske stat Wu. Her blev han ansat af fyrsten, da Wu var truet af nabostaten Chu, der militært var suverænt overlegen.
Hans værk, der beskriver de grundlæggende taktiske og operative principper for anvendelse af militære styrker, bruges i dag under uddannelse af officerer i stort set alle NATO-lande, herunder Hærens Officersskole i Danmark.
Sun Tzu levede i den sidste halvdel af det 6. Århundrede før Kristus, og på denne tid blev størstedelen af alle politiske uenigheder løst ved krig. Dette prægede hans syn på brugen af militær magt. Det kommer bl.a. til udtryk ved et af hans vigtigste principper om at undgå at føre krig i det hele taget, hvis ikke, det er absolut nødvendigt for at nå sine politiske mål.

Sun Tzu blev en stor inspiration for den preussiske general Carl von Clausewitz, hvis hovedværk “Vom Krieg” ligeledes anvendes som grundlag for undervisning i taktik og Krigens Grundprincipper på bl.a. Hærens Officersskole, West Point, Sandhurst og mange andre officersskoler.
Clausewitz hævder, at krig blot er en direkte forlængelse af politiske forhandlinger. Det foregår blot med andre midler.
Hvis man har et politisk mål, skal man ifølge Clausewitz acceptere, at krig kan være et nødvendigt middel for at opnå sit mål. Han understreger dog kraftigt, at krigen netop er et middel, og ikke et mål i sig selv.
Krige er ifølge Clausewitz rationelle anliggender med rationelle formål og procedurer. De begynder, fordi en stat ønsker noget og vurderer, at krig er det mest effektive middel til at opnå det ønske. De føres på den mest strategisk fornuftige måde, og de vil kun opstå, når fordelene overskygger ulemperne. Dermed vil de altså også stoppe igen, når det oprindelige mål er nået, fordi intet rationelt menneske vil slå et andet menneske ihjel uden nogen som helst årsag overhovedet.
Med denne tænkning om krigen kan man sammenligne den med et skakspil. Her flytter man kun en brik til en ny plads, når det er fordelagtigt for spilleren, og man ofrer kun en brik, når noget af tilsvarende eller højere værdi vindes et andet sted. Alt dette gør man med ét eneste formål: at sætte kongen i skakmat.

Indenfor Krigen er rationel-teorien finder vi også Niccolo Machiavelli, som i “Fyrsten” skriver, at enhver hersker må holde sine styrker tæt til sig, fordi muligheden for at føre krig for at opnå sine politiske mål er nødvendigt og afgørende for enhver politisk leder. På Machiavellis tid var det eksempelvis relevant for at nedkæmpe politiske modstandere.
Både Sun Tzu, von Clausewitz og Machiavelli anså krigen som en del af menneskets tilværelse, men også, at det var nødvendigt at udnytte sin magt på mest rationelle vis.

Krigen er rationel-teorien er generelt den mest anerkendte. De fleste politiske ledere anerkender, at krig kan være nødvendigt for at opnå visse politiske mål, og at krigen vil standse, når disse mål er opnået. Ingen stat ville kunne forsvare tab af menneskeliv uden nogen form for begrundelse overhovedet.
Vi diskuterer for tiden intensivt, hvor fornuftigt, det var, at vi tog del i Irak-krigen. Krigen blev startet for at fjerne Saddam Hussein fra magten, fordi det var nødvendigt for at beskytte amerikanske interresser. Uanset om disse interesser var ideologiske (befri det irakiske folk fra et despotisk, undertrykkende styre), sikkerhedsmæssige (forhindre et fjendtligt land i at få adgang til masseødelæggelsesvåben) eller økonomiske (etablere et sikkert område i Mellemøsten, så forsyningen af olie ville fortsætte på et tilfredsstillende niveau) var vurderingen, at hverken diplomatiske forhandlinger eller sanktioner ville være tilstrækkelige, men at krig derimod var den bedste måde at opnå amerikanske mål.

 
2. Krigen er uundgåelig
Thomas Hobbes skriver i “Leviathan” om “Bellum omnium contra omnes”, “alles krig mod alle”. Vi danner en stat med en suveræn for at undgå denne tilstand. Hobbes introducerede dermed idéen om, at mennesket grundlæggende er et voldeligt væsen. Det er nedarvet, så at sige. Selv om vi måtte ønske det, kan vi simpelthen ikke undlade (eller undgå) at bekrige hinanden, fordi det nærmest ligger i vores DNA. Alene det faktum, at uanset hvornår eller hvor på vores planet, der har været mennesker, har der været krig, tyder på, at Hobbes i et eller andet omfang kan have fat i den lange ende.
Antager man eksempelvis, at menneskeheden kontinuerligt bevæger sig i en positiv retning, som er et centralt dogme i Den Moderne Myte, burde det 20. århundrede have været menneskets højdepunkt og vores mest civiliserede tid, men endte i stedet som det blodigste århundrede nogensinde, og hvor mennesket blev knust under de moderne, totalitære humanideologier.

En teori, der findes i forlængelse af Hobbes’, bygger på, at evolutionen har “belønnet” de mest krigeriske individer, og i det lys burde de nuværende individer være ganske særligt rustet til krigsførelse. Teorien har dog, ligesom Hobbes’, ikke betydeligt mere videnskabelig evidens, end at vi mennesker unægteligt har en umådeligt voldelig historie.

En feministisk udlægning af, hvorfor vi er tilbøjelige til at føre krig bør også nævnes, nemlig den, at mænd er aggressive, magtbegærlige og overmodige. Mænd skal kunne tiltrække en (eller flere) mage for at kunne føre deres gener videre, og det foregår ved at virke overlegne i forhold til sine konkurrenter. I fredstid kan det gøres ved økonomisk succes, prestigefyldte jobs eller høj intelligens, men ellers ved at starte, eller deltage i, og vinde krige.

 
3. Krigen er nødvendig
Aristoteles udtrykte, at vi fører krig for, at vi kan opnå fred. Han var en de første til at diskutere, hvorfor vi kan eller vil benytte os af så blodige midler for at opnå et specifikt mål. Således har enhver krigsherre haft et så – i egen optik – glorværdigt endemål, at han mener at kunne forsvare alskens blodsudgydelser.
En af Aristoteles’ vel nok mest berømte elever, Alexander den Store, besejrede og underlagde sig Perserriget for enten at civilisere barbarerne ved at påtvinge dem hellenistisk kultur eller fordi, han mente, han endegyldigt kunne sætte en stopper for de græsk-persiske krige, der havde hærget i årtier, ved at forene de to civilisationer. Uanset hvad, vurderede han, at krig var nødvendigt for at kunne opnå sine politiske mål.
Forleden kunne vi markere 850-året for Biskop Absalons grundlæggelse af København. Absalon kaldte sig Fredens vogter, og det til trods for, at han i tæt samarbejde med Valdemar den Store førte en, hvad vi i dag ville kalde, aktivistisk udenrigspolitik. I højmiddelalderen betød fred ikke, at man sad med hænderne i skødet, men derimod at man styrtede Svantevit i grus og omvendte hedningene. Krigen var altså nødvendig; selvforsvar mod pirateri, for prestigen i at deltage i korstogene og for den hellige mission.

I nyere tid har Formand Mao formuleret princippet meget præcist: “Magt vokser ud af et geværløb.”
Teorien om krigens nødvendighed er så udbredt, at den udgør en central del i flere ideologier. Særligt i marxismen, hvor Karl Marx skrev i “Det kommunistiske manifest”, at “alle hidtidige samfunds historie er en klassekampens historie. Frie mænd og slaver, patriciere og plebejer, herremænd og livegne, lavsmestre og svende, kort sagt undertrykkere og undertrykte har stået i bestandig modsætning til hverandre, har ført en uafbrudt, snart skjult, snart åben kamp, der hver gang endte med en revolutionær omformning af hele samfundet eller med de kæmpende klassers fælles undergang.”
Ifølge Marx befandt (befinder?) menneskeheden sig i den kapitalistiske epoke, som vil afløses af den kommunistiske, hvor alle verdens proletarer rejser sig mod deres undertrykkende kapitalister. Marx hævder, at de kæder, der binder proletariatet er så stærke, at kun igennem en væbnet revolution kan de brydes og derved opnå stadiet med frihed, lighed og lige så vigtigt; fred i såvel militær som socioøkonomisk forstand.

I de monoteistiske religioner islam og kristendommen ser man lignende ideer om et Endegyldigt opgør, hvor ondskaben besejres, hhv. Den sidste dag og Dommens dag. Disse tilfælde adskiller sig dog i visse tilfælde fra eksempelvis socialismen og andre totalitære ideologier, idet kamp i religiøs forstand kan omhandle en indvortes, sjælelig kamp.

 
4. Krigen er det logiske valg
Vi mennesker er grundlæggende og fysiologisk set en relativt svag art sammenlignet med mange af jordens større rovdyr og pattedyr. Vi er generelt fysisk svagere, er generelt langsommere, vi har generelt ringere sanser – syns-, høre- og lugtesans, og på grund af vores ringe nattesyn er vi om natten et særligt sårbart byttedyr. Hvordan var vi så i stand til alligevel at underlægge os hele kloden, komme øverst i fødekæden, ja sågar udforske dele af universet udenfor vores egen galakse? På grund af vores intelligens, og på grund af den kan vi udvikle redskaber, der har gjort os i stand til at udføre opgaver, vi ellers ikke ville kunne udføre, eller kun med megen besvær. Eksempelvis ville et menneske uden redskaber have umådeligt svært ved at nedkæmpe et større jagtbytte. Alene det at penetrere dyrets hud ville i de fleste tilfælde kræve en skarp genstand; et spyd, en dolk, bue og pil eller et projektil.
Hvis vores store hjerne og høje intelligens er årsagen til menneskeartens store succes, hvorfor har vi så altid bekriget hinanden i så massivt omfang, som vi har? Rent evolutionært burde vi have interesse i at bevare vores egen art.
Den sidste teori, jeg gennemgår, peger på, at krigen er logisk, ja ligefrem fornuftig. Ideen er helt grundlæggende, at mennesket igennem krigsførelse vedligeholder eller simpelthen forbedrer sig selv.
Charles Darwin har aldrig selv gjort det, men flere har efter hans levetid forsøgt at bruge Darwins evolutionsteori og tanken om, at de stærkeste (eller mere præcist; de mest tilpasningsdygtige) overlever, og de svageste dør, til helt eller delvist at forklare, hvorfor mennesker bekriger hinanden. Ideen er, at krigen udrydder de militært svage fra genpølen.

Den britiske teolog og demograf, Thomas R. Malthus (1766-1834) overværede den voldsomme befolkningstilvækst i Storbritannien under den tidligste fase af den industrielle revolution og beskrev sine bekymringer i “An essay on the principle of population”. “The power of the population is so superior to the power of the earth to provide subsistance for each man, that premature death must in some shape rather visit the human race.”
Krig kan altså tjene til det formål at mindske for store befolkningsgrupper og er dermed også en måde at sikre, at de overlevendes andel af ressourcerne stiger.
Det 20. århundrede var både århundredet med den voldsomste befolkningstilvækst i historien og det blodigste århundrede nogensinde. Malthus ville hævde, at de to forhold ikke alene skyldtes tilfældighed.
En lignende teori kan findes i “Civilisationernes Sammenstød”, hvor Samuel Huntington præsenterer sin “Youth Bulge”-teori. Disse ungdomsbobler ses oftest i udviklingslande, hvor det af flere årsager kan være fordelagtigt for forældre at sætte store børneflokke i verden. Det kan eksempelvis øge produktiviteten i familiens landbrug eller forretning eller det kan være en sikring imod den høje dødelighed for både spædbørn, børn og unge.
Huntington hæfter sig ved det forhold, at lande, der har en meget voldsom befolkningstilvækst ofte også er de lande, der er impliceret i de væbnede konflikter rundt om i verden. Han forklarer det delvist (det er væsentligt at notere sig, at denne teori udgør en relativt lille del af Civilisationernes Sammenstød, så den kan dårligt hævdes at være det bærende element for hans i øvrigt bekymrende præcise forudsigelser) ved, at unge mænd, særligt hvis de er 3., 4. eller 5. søn i en stor søskendeflok, kan finde retning og formål i at gøre militærtjeneste eller på anden vis udmærke sig i voldelig konflikt, og derigennem opnå personlig tilfredsstille og anerkendelse fra omverdenen.

Der er igennem historien tænkt og skrevet meget om, hvorfor vi mennesker tilsyneladende ikke kan afstå fra at føre krig mod hinanden, og der er formuleret mange forskellige bud på det.
Vi kan studere, diskutere og lære af disse teoretikere og forhåbentlig kan vi anvende deres bidrag i vores tid. Uanset hvad, finder jeg det selv mest påfaldende, at uanset hvor på jorden og til hvilken tid, vi ser hen, har vi ført krig.
Det faktum alene burde i det mindste give os anledning til at tage forsvarssagen signifikant mere alvorligt, end at vi lige kan anstrenge os til at finansiere en hær, der kan samles i et partytelt.

46 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Beklager, JESPER HOLM FREDERIKSEN. Vore idiotiske politikere vil hellere lege “humanister” og frelse verdens “flygtninge” end de vil ofre midler på at beskytte og forsvare eget territorium og befolkning.

  Derfor skal vi have nogle andre politikere, som har den rette portion kynisme i sig.

 2. Af Niels Larsen

  -

  Nogle ville bruge termen “sund fornuft” fremfor “kynisme”.

 3. Af Arne Hornborg

  -

  Fordi det, desværre, er nødvendig.
  De mange terrorhandlinger begået af islamister, de der vil føre krig mod ,,de vantro,” gør det bydende nødvendig for den vestlige verden at forsvare os.
  Islams feje handlinger hvor de fører krig iført masker. Ofte gemmende sig bag kvinder og børn.
  Islams ønske om verdensherredømmet, indføre kalifatstater overalt, er grund nok til at svare kraftigt igen.
  Vesten kan ikke vinde krigen mod islam FØR vi erkender vi ER i krig med Islam., selvom de, blandt andet her i Danmark bliver beskyttet af urealistiske pladderhumanister.
  Under 2. Verdenskrig gik der ca. 3 år før der kom rigtig gang i modstandsbevægelsen.
  Hvor lang tid skal der gå, i den/de situationer vi står i, i Dagens Europa, før vi vågner?
  Det mere end haster.
  Arne Hornborg

 4. Af Jan Andersen

  -

  I både Sverige og Danmark er en art guerillakrig gået i gang. Den består i kast med tunge sten fra vejbroer, i afskruning af hjulbolte, i trusler mod læger og sygeplejersker, i laserlys mod fly, i stenkast mod brand- og ambulancefolk, i vanvidskørsel, i skud mod fængselspersonale og politifolk, i vanvidskørsel, i overfald på kvinder, i raids mod butikker, i terrortrusler, i hjemmerøverier, i knivstik og nedskydninger i gaderne, i vold og mord, i forringelse af borgernes økonomi, i politiske angreb på velfærden og sundhedsvæsnet og meget mere.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  JESPER HOLM FREDERIKSEN, jeg tror, at afdøde lektor Henning Lemche (jo, familie) ville ryste lidt på hovedet og betragte meget af det, du skriver, som efterrationaliseringer. Han var ret optaget af vort fællesskab med andre dyrearter — mennesket som et socialiseret eller politisk dyr — og ville givetvis gå til problemet krig med en inddragelse af de ting, i vor måde at opføre os på, som vi har til fælles med andre dyrearter. Lad mig nævne to emner: Territorialitet og sexualitet.

  De fleste dyr, og det gælder især rovdyrene, som vi jo egentlig også tilhører, skaber territorier, som de forsvarer med alle midler mod alle andre. Hos os kalder vi det ejendomsret, og prøv at se, hvordan det egentlig er de samme faktorer, der kommer i anvendelse, når det gælder den individuelle ejendomsret (hjemmet som helligt og ukrænkeligt) og så den kollektive, i sidste omgang statens. Det kunne vi skrive bøger om.

  Det andet område, sexualiteten, handler om handyrenes konkurrence om hunnerne. Dette perspektiv udviskes for tiden i den vestlige kultur, men du ved lige så godt som jeg, at det alligevel hele tiden er der.

  Så, kort fortalt, hannerne slås for deres territorium og for at få fat i hunnerne. Alt det andet med den rationelle krig er glasur.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  JESPER HOLM FREDERIKSEN, men interessant, at den sædvanlige skare straks skal benytte din blog om nødvendigheden af et forsvar til endnu en diskussion om muslimsk indvandring. Hvad foregår der egentlig inde i hovedet på disse mennesker?

 7. Af Hr. J H

  -

  Hvorfor fører vi krig?
  Spørger bloggeren.

  Ja. Hvorfor fører Danmark krig imod sekulære regimer som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark?
  Først og fremmest fordi Danmark er USA`s lille skødehund.
  Og fordi del lykkedes for Fogh, at gøre Danmark til et ufredeligt, intolerant og krigsliderligt lille land.

 8. Af Jan Andersen

  -

  Sørgeligt at vælgerne flest er så naive og uvidende. De burde vide at de tre radikale partier er landsskadelige og folkefjendske. Og ser det bedre ud med de øvrige partier? Også TV-stationerne vildleder og manipulerer konstant. Resultatet er bl.a. at politikerne slipper godt fra at undergrave alt i samfundet. Der bruges nu 500 milliarder kr. om året, 45% af statsbudgettet, på formål der ikke er til nytte for danskerne.

 9. Af krister meyersahm

  -

  Forsvaret skal alene sikre Danmarks grænser og i givet fald vore allieredes, ved angreb af en fremmed statsmagt. Jeg opfordrer til, at danskerne tager angrebsretten fra folketinget og kræver Grundlovens § 19 ændret, så det helt enkelt forbydes regering og folketing, at sende tropper på togt på fremmed territorium, med mindre, vi eller vore allierede er angrebet først og vel at mærke, at regulære fremmede tropper. Angreb fra terrorister og galninge er ikke en legitim begrundelse.

 10. Af j christensen

  -

  Ja, hvad mon der foregår inde i hovedet på NPL? Er der mon tale om roterende tågebanker? Eller noget endnu værre?

 11. Af j christensen

  -

  Man kan godt få det indtryk at mange af bloggerne er halv sk øre anti danske bloggere eller købte agenter og la kaj er , eller tilhængere af EU fjern styring og be sæt telse/islamisering.

 12. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE: “Hvad foregår der egentlig inde i hovedet på disse mennesker?”

  Jeg kan naturligvis kun svare for mig selv – og det svar er bl. a. som følger:

  1. Jeg ønsker at bevare og udbygge den kultur, jeg blev født ind i.
  2. Jeg ønsker at modvirke enhver indflydelse fra den muslimske, i mine øjne stærkt inferiøre kultur.
  3. Jeg ønsker at bevare den grad af intelligens, europæerne gennemsnitligt har – og den bliver gennemsnitligt set forringet for hver muslim/afrikaner, som kommer til Europa.
  4. Jeg vil derfor kæmpe for
  a. at standse dem fra at vedblive at komme hertil
  b. at repatriere flest muligt af dem og deres efterkommere som muligt.
  5. I den anledning er jeg absolut klar til at se stort på diverse internationale konventioner og aftaler, herunder FN og EU. Og at bryde disse konventioner og aftaler for at opnå målet.

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Erdogan har netop afskaffet undervisningen i evolutionsteorien i de lavere klasser, fordi han bilder sig ind, at det er darwinismen, der er skyld i krige og revolutioner – det er en udbredt fordom blandt religiøse fundamentalister.

  De tror, at socialdarwinisme er den logiske følge af darwinismen.

  Mern det er langt fra sandt. Socialdarwinismen er en parodi på “darwinismen”; det er ikke en logisk følge af evolutionsteorien.

  For dels er der mange, andre mekanismer, der driver evolutionen, end “naturlig udvælgelse”, og dels har “survival of the fittest” aldrig betydet “den stærkestes overlevelse” – det er en primitiv misforståelse.

  Neanderthalerne var stærkere, end Homo Sapiens er, og havde også en større hjerne, end Homo Sapiens har, men alligevel uddøde neanderthalerne og homo sapiens overlevede.

  Meget tyder på, at neanderthalerne ikke var i stand til at udvikle et sprog på samme niveau, som Homo Sapiens var, og det er oplagt, at gå ud fra, at det var vores forfædres evne til, at kommunikere på et avanceret niveau, der gjorde dem til vinderne, og neanderthalerne til taberne – selvom neanderthalerne både var stærkere og havde større hjerner, end Homo Sapiens har.

 14. Af frederik petersen

  -

  Foreløbig har politikernes og mediernes uduelighed/ligegladhed ført til at indvandringsudgifterne, velfærdstabene og kriminaliteten er eksploderet. Aldrig før har der været så mange splittede familier, ensomme tabermænd og ulykkelige taberbørn. På hospitalerne dør patienterne UNØDVENDIGT i tusindvis, pga. nedskæringer og åndssvage “reformer”. Hundredtusindvis af danskere er ofre for de skandaler som regeringer og partier leverer på samlebånd. Er en politisk “krig” mod os begyndt?

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN, det ved jeg da godt, at du står for; men hvorfor skal det dominere en diskussion om forsvarsbudgettet? Det var faktisk det, jeg spurgte om.

  Øjensynlig gælder det for mange af jer, at nævnet man ordet muslim, så er I straks oppe i det røde felt og er ude af stand til at læse eller høre, hvad der faktisk bliver sagt.

 16. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det pudsige er, at samtidigt med, at disse aggressive, religiøse fundamentalister bilder sig selv og andre ind, at det er evolutionsteorien, der er skyld i revolutioner og krige, så starter de selv krige af religiøse grunde, og forsøger at starte revolutioner, der skal indføre sharia-styrede samfund.

  I vore dage er det helt klart religion, der er årsagen til ufred – hvadenten vi taler om krige, eller revolutioner.

  De religiøse fundamentalisters primitive misforståelser omkring “darwininismen” er blot en virkeligt dårlig undskyldning for, at hade ateister lige så meget, som de hader andre “vantro”…

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og så starter lejen med filtret igen. Ja noget er uforanderligt hos Tante Berlinger

 18. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Vi fører krig, fordi vi har jord i hovedet, og boniteten ikke er særlig god. Det er den korte version.

  Den lange, med de mange undskyldninger og bortforklaringer, skrives der stadig på – fordi boniteten er dårlig.

 19. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Nogle går i krig af religiøse grunde.

  George W. Bush, der startede Irakkrigen, kaldte f.eks. Irak-krigen for et “korstog”, hvilket var med til at gøre denne krig til et næsten uløseligt problem, og var skyld i, at de kristne i området blev lagt for had, og fordrevet af vrede muslimer, så der nu næsten ikke er nogle kristne tilbage i de muslimske lande i Mellemøsten og Nordafrika.

 20. Af P Christensen

  -

  Grundlæggende er der alt for mange eksemplarer af homo sapiens på kloden.
  Det betyder en stor miljøbelastning og alt for mange konflikter og krige,
  hvilket er blevet forværret af nutidens store mobilitet, også kaldet globaliseringen.
  I fortiden havde man mere lokale, homogene samfund.
  Med knaphed på resourcer vil det hele kun blive værre.

 21. Af jan ulrik friis

  -

  Det danske militær er ikke på det danske folks side, men US-lakajer og det er forskellen, derfor er det danske militær helt ligegyldigt, glimrer ved sin fravær nu vi oversvømmes i en islamisk invation, den islamisk magtovertagelse af Danmark!

  Det danske militær vil aldrig hjælpe det danske folk imod islam, for så var det sket, derfor er det danske militær nu blevet helt ligegyldigt!

  I virkeligheden er dansk militær kun islams og USA’s lakajer stationeret på Østfronten, til trods for at Rusland kunne være og burde være vores bedste ven allierede og partner.

  NATO/Frontex samarbejdet fatalt, hvad har Danmark gang i, selvdestruktion?

  USA first interesse, er ikke i dansk (Danmark først) interesse, men ensbetydende vores nationalstaten Danmarks undergang, som også M erkel/EU er tilhænger af!

  USA er skakmat, USA ved det endnu ikke selv, men finito!!!!!!!

  Nærmest latterligt at høre Trump igår fra FN at udtale at USA vil destruerer Nordkorea, det er umuligt, USA er nemlig sat skakmat, de ved det bare ikke selv….endnu!

  Danmark må ud af NATO/USA dette døende imperium,imens der endnu er tid, dansk militær skal istedet tjene det danske folk, og kun tjene det danske folk!

  Men tiden er løbet ud for USA………tiden løber nu også ud for Danmark!

 22. Af Oberst Hackel

  -

  HVORFOR FANDEN SKAL DET ALTID GÅ UD OVER FODFOLKET !

  Jeg er rystet! Og vil være at træffe i baren blandt ligemænd, resten af dagen.

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, er det det, du har fået besked på at skrive? Det er i hvert fald russisk propaganda, der kommer fra dig, og vi har hørt melodierne før. USA kan med sine allierede gøre båndspaghetti ud af Nordkorea på en times tid. I derovre østpå aner ikke, hvad der er på amerikanernes palet.

  Sydkorea har åbenbart udviklet et missil — det offentliggjordes idag — der kan likvidere raketmanden når som helst og hvor som helst han gemmer sig. Skyder han noget af, skyder amerikanerne eller japanerne det ned.

  Og tro mig: Trump kommer ikke uden om at gennemføre et angreb på Nordkorea. Det venter bare på det første missil fra dengse, der passerer forbi Hawaii.

 24. Af Jan Petersen

  -

  Krig er big business – MEGA big business. Dagen før 9/11 holdt daværende forsvarsminister Donald Rumsfeld en tale om, at Pentagon ikke kunne redegøre for (hold godt fast i armlænet) – 2.3 trillioner dollars. Pudsigt nok blev lige netop den afdeling i Pentagon, der efterforskede denne “minor discrepancy”, ramt af et flyvende objekt der effektivt fjernede alle data. Senere er afvigelse steget til 6.5 trillioner.

 25. Af Hr. J HA:

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 20. SEPTEMBER 2017 16:13

  Overfalder USA Nordkorea, så bliver det ikke en krig med atomvåben.
  Halvdelen af både Sydkoreas og Nordkoreas befolkning bor tæt ved den fælles grænse.
  Ca. tyve millioner Sydkoreanere bor i dette område.
  Og de ligesom ikke rigtige villige til at dø på grund af Trumps vanvid.
  Nordkorea ved, at det eneste som afholder USA fra at angribe, det er atomvåben.
  Det er der mange lande som har lært efter USA`s angreb på Iraq, Libyen og Syrien.
  Et land som er forsvarsløst overfor USA ved, hvad der venter dem.

 26. Af jan ulrik friis

  -

  Hr L emche, er du nu der igen!

  USA vil ikke få et ben til jorden, jeg har nærmest ondt af Trump og hans generaler, når virkeligheden går op for dem, nederlaget, men så er det naturligvis for sent!

  Et godt råd om Trump nu træder nogle skridt tilbage, det kan Trump endnu uden at tabe ansigte, trække sig ud af sine egne fortalelser og forfejlede krigsretorik og storhedsvanvid, fejlagtigt og fatalt at tro at USA har en jordisk chance, for det har USA ikke længere,men skakmat!

  Ingen ekstra chance når USA erkender sit knusende nederlag, dennegang ingen kære mor, når først Trump giver ordren til angreb, be my guest, ingen vej tilbage, når virkeligheden går op for Trump og disse slukørede US-generaler, er det for sent……for USA!!!

 27. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så råder Nordkorea – mig bekendt – ikke over andet end ballistiske missiler. Hvilket på almen dansk, svarer til at fyre en nytårsraket af. Skydes af i en bestemt vilkel og falder ned et eller andet sted i nogenlunde samme vinkel. Det skrammel er så let at høvle ned som lerdueskydning!

 28. Af Mehmet Sami Gür

  -

  JESPER HOLM FREDERIKSEN = DARWINISME = JUNGLE LOVEN = UDSLETTELSE = MAGTSYG

  Jesper Holm Frederiksen:

  1) Er det her indlæg et forsøg på at forberede danskerne til en krig?

  2) Hvilken krig?

  3) Hvem er fjenden?

  4) Er fjenden indenrigs- eller udenrigspolitisk?

  Dine eksempler er historiens og dermed verdens mest mørkebelagte personer, som har ødelagt næsten hele menneskeheden. Darwin, Marx osv…
  Altødelæggende ideologier.

  Hvis vi skal snakke om militær taktik, så kunne vi begynde med hunnerne og fortsætte med tyrkerne. Prøv lige og læs, hvordan den osmanniske ‘geni’ sultan Mehmet den anden har erobret tidens mest besøgte, populære og bedst bevogtede by Konstantinopel (Istanbul i nutiden).

 29. Af Niels Larsen

  -

  Gür

  Fjenden er islam.

  Og fjenden er såvel indenrigs som udenrigs.

 30. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er svaret på bloggens spørgsmål – Hvorfor fører vi krig? – vel meget enkelt. For de politiske magthavere er lidt krigsrumlen altid en kærkommen lejlighed til at bortlede opmærksomhed fra egne interne samfundsproblemer. For store kapitalinteresser betyder lidt krigsrumlen en kærkommen lejlighed til at forny gammel krigsskrammel med nyere fancy ditto. Cirklen er sluttet.

 31. Af Martin Jørgensen

  -

  Gudskelov er der forstandige mennesker som Stanislav Petrov der sad på en varslingsstation inde i en russisk skov..
  Da han en nat i 1983 valgte ikke at reagere på alarmen om at et amerikansk missilangreb var på vej.
  Alle alarmerne kørte og krævede handling, men han bevarede roen.
  Og tak for det ! Det viste sig senere at et satelitkamera havde opfanget fejlagtige oplysninger.
  Tænk den uhyrlige tanke, hvis der var blevet givet ordre om et russisk modsvar, der kunne havde lagt vores verden i ruiner.
  ( inspiration til at skrive det indlæg har jeg fået ved at læse EB bagside i dag)

 32. Af Lars Bremer

  -

  Måske at krig er en naturlov og del af vores dyriske dna og som vi “føre for at imponerer kvinderne” som vælger den smukkeste og stærke mand i flokken – noget som vi bare ikke kan kontrollerer uanset udvikling af “Iphone, computer og mand på månen” . Ja krig er en irrationelt, selvdestruktiv og dyrisk handling,, men ikke set fra naturens side hvor det handler om gener og – “the survival of the fittest” og udvælgelsen af den stærkeste han i flokken som skal føre artens dna videre og “imponere hunnerne” I en af BBC naturfilm af David Attenborough her følger man tæt hvordan at en chimpanse flok indleder et taktisk angreb og “alt udsletteneden angreb, på sin egen art” – en anden den flok chimpanser slå deres afkom ihjel og voldtager hunnerne. En meget rystende og meget tankevækkende oplevelse – for man skal bare byttet “chimpanseflokkens kæppe” ud med miltæruniformer, maskingeværer, krigskib fly og atomvåben så det os selv Homo sapiens – Den dag vi som art – ikke med kæppe – men med atomvåben i hånden globalt ikke formår at komtroleret denne urkraft “the survival of the fittest” – Da bliver vi som art den svage part som naturen vælger har valgt fra

 33. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Bremer
  “the survival of the fittest”
  Nu betyder begrebet ikke, at den stærkeste overlever, men den der bedst tilpasser sig!

 34. Af Svend Jensen

  -

  Et glemt, men vigtigt punkt er:

  5. Krigen er guds vilje
  Gud, eller rettere hans øverste stedfortræder på jorden, er måske den mest krigsliderlige af alle herskere. På denne front brillerer den islamiske religion uovertruffent. Islam opfandt ‘newspeak’ hvor fred betyder krig, sandhed betyder løgn og kærlighed betyder had. islams vokabularium omfatter fortrinsvis militære og voldsrelaterede termer. Alle mennesker bliver klassificeret i et strengt hierarkisk system, der nærmest ligner en inddeling i militære grader. Tanken må være, at guds vilje bedst efterleves ved anvendelse af militært organiserede tvangsmidler; en idé som heller ikke tidligere var fremmed for kristendommen.

 35. Af Hr. J HAN sE n

  -

  Europa bør lukke sig om sig selv.
  Skriver vores blogger Stefani med de dårligt bundne slips.
  Det var han ikke sluppet godt fra i Søværnet.
  Men i Hæren er der ikke styr på tingene.
  Hvis der var det, så ville ingen danskere agere besættelsetropper i lande beliggende tusindevis af kilometer fra Danmark.
  Men vores blogger har da lidt ret.
  Det er tid til damage control.
  De katastrofer som bl.a. Danmark har deltaget i siden 2003 må føre til et retsopgør imod de forbrydere som har løjet Danmark ind i disse krige.
  Krige som har medført enorme flygtningestrømme og terror.
  Europa må distancere sig overfor USA.
  Europa skal ikke længere deltage i USA`s forbryderiske krige.

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  MEHMET SAMI GÜR, ved hjælp af artilleri konstrueret af en kristen ungarer, Orban. Men det er klart, at i de næste små tohundrede år gik det Det Osmanniske Riges vej. Derefter vente det. og i de næste 250 år rulledes riget tilbage indtil sin opløsning efter Den 1. Verdenskrig. Så spørgsmålet er: Hvor vil I hen i dag, for EU gider jer ikke rigtig. Nu skal tyrkiske skolebørn uddannes til at være muslimske analfabeter. Man kan kun blive ked af det.

 37. Af Kristoffer Hansen

  -

  Fordi at nynazisterne har lært af alle Hitlers fejl. Fordi nynazisterne er alt for godt i gang med at etablere fundamentet til den nye nazimur i alle europæiske storbyer. Fordi nynazisterne allerede er her. Fordi vi er anti-nazister. Genindfør dødsstraffen for Karmaens skyld.

 38. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filteret.

 39. Af J ha NS en

  -

  AF HR. J HA N SE N – 21. SEPTEMBER 2017 8:43

  At USA accepterer socialdemokrater og borgerlige partier til at lede de Europæiske lande er en win-win situation.
  Socialdemokraterne og højrepartierne forvalter USA`s interesser mindst ligeså godt som en sydamerikansk eller asiatisk militærdiktator.
  Og alt andet lige, så meler danmarks politikere vel trods alt deres egen kage lidt mere beskedent, end de diktatorer som USA ellers indsætter rundt omkring i Verden.
  Og formelt er Danmark f.eks. jo et demokrati.
  Selvom udenrigspolitikken bestemmes af USA.
  Og indenrigspolitikken af EU.
  Situationen minder om Danmark under anden verdenskrig.
  Her forvaltede de borgerlige danske partier tysklands interresser på bedste vis.
  Hvorfor den fordrukne læge fra Bovrup aldrig fik nogen indflydelse.

 40. Af Helge Nørager

  -

  En godt spørgsmål som burde stille til nogen du burde kunne svare.
  Jeg kunne tænke mig en rundspørge til de medlemmer af folketinget som har stemt for at deltage i krige, vil kunne bidrage med en insider viden, der er os andre forundt.

  Nu skal det jo ej heller gøres til nogen stor sag, en angrebskrig kan jo helt lovligt efter Dansk lov, påbegyndes med blot 1 stemmes flertal.
  Og ingen tænker på om det nu var lovligt efter f. eks Irakisk lov at de blev angrebet, men lovligt efter Dansk lov var det da.
  At mange af de 90 mandater faktisk slet ikke var i folketingssalen, vist kun ca. 60 af ja stemmer resten af flertal var efter stemmeafgivelses aftale.
  Slet ikke i salen, så lidt betyder det at starte en krig,
  Det er ikke værd at møde frem og stemme nej da, det er jo kun en krig med døde soldater, så ikke værd at spille for megen tid på.

  Men at prøv at spørg nogen af dem som ikke var i folketingssalen, men lagde navn og stemmer til, om hvorfor vi gik i krig og hvorfor de blev hjemme ved afstemning, de har sikkert et godt svar, mange måske gerne vil høre.
  Så vi alle kan blive klogere på, hvorfor fører vi krig.

 41. Af P Christensen

  -

  Den værste af de seneste krige,
  er de rødes klasseforræderi mod arbejderklassen,
  ved gennem årtier at have importeret sociale problemer hertil.

 42. Af J Ha nsen

  -

  Ja. Europæerne har gjort det rigtige.
  De har fuldstændigt underkastet sig USA.
  Dermed har de undgået, at USA har indsat tyrraner. militærditatorer og despoter som ledere af Europa.
  I modsætning til den skæbne som er overgået Latinamerika, Afrika, Mellemøsten og Asien.
  I disse områder har USA myrdet ca. fyrre millioner mennesker siden Anden Verdenskrig.
  Først nu er disse lande ved at befri sig fra USA.

 43. Af Jan Petersen

  -

  HR et eller andet fis er da totalt udenfor pædagogisk rækkevidde 🙁

 44. Af Flemming Lau

  -

  Mennesket har i det 20’århundrede slagtet ca 550 millioner andre mennesker.
  Abort ca 360 mio, kulturrevolutioner 120 mio, 1&2 verdenskrig 70 mio, Proxy krige 10 mio.

  Sygdomme: malaria 50 mio, Spansk syge influenza 50 mio. Ialt 100 mio!

 45. Af Maria Due

  -

  Nå, et indlæg om 1700-tals danske officerers problemer i fredstider, da pengene var små, og om de forhold, der påvirkede Thomas Hobbes’ negative menneskesyn (overbefolkning, ressourcemangel, religionskrig, voldsomme politiske omvæltninger med halshugning af konge og afskaffelse af monarki, var ikke velkomment. Jeg skal ikke genere yderligere.

Kommentarer er lukket.